VELIKA VUZMENKA 26. OŽUJKA NA PAŠNIKU U SLATINAMA – 120. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 21.03.2016. godine na 120. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. Ljekarne „Joukhadar“, Ozaljska 50, Zagreb – usvaja se ponuda br 2700, za kupnju medicinskih trakica za mjerenje kolesterola i masnoća u krvi, za potrebe Udruge dijabetičara Mursko Središće, u ukupnom iznosu od 911,36 kn sa PDV-om, iz sredstava za invalidne osobe,
 1. 2. Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“, Tome Masaryka 24, Čakovec – usvaja se zamolba sponzorstvo za sportsko-rekreativnu manifestaciju „Bimep 2016“ dana 17.04.2016. godine, na način da se odobrava jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava Turističke zajednice Grada Mursko Središće,
 1. 3. Sabol Kristina i Dražen, Sportska 71, Palovec, 40321 Mala Subotica – temeljem ukazane potrebe, odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći za teško bolesnog sina Ivana, u iznosu od 800,00 kn, iz sredstava za osobe s invaliditetom,
 1. 4. Dunjko Tomislav, Ante Starčevića 38, Peklenica – temeljem ukazane potrebe, odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 800,00 kn, iz sredstava za osobe s invaliditetom,
 1. 5. Kao najpovoljnija ponuda za asfaltiranje Zavrtne ulice u Peklenici (311 m dužine, 6 m širina kolnika) odabire se ponuda firme „Tegra“ d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec, u ukupnom iznosu od 187.621,28 kn sa PDV-om,
 1. 6. Gradonačelnik obaviještava građane i javnost da Grad Mursko Središće i Turistička zajednica Grada Mursko Središće dana 26.03.2016. godine (subota) s početkom u 21,00 sati na lokaciji Pašnik-Slatine u Murskom Središću organiziraju paljenje vuzmenke na koju su pozvani svi građani,
 1. 7. Gradonačelnik obaviještava građane i javnost da će dana 14.04.2016. godine (četvrtak) u sportskoj dvorani Mursko Središće, biti organiziran Sajam poslova – organizator je Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec, u suradnji sa Gradom Mursko Središće,
 1. 8. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. Šimunić Antun, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju poslova uređenja oborinske odvodnje voda na kraj Frgova tj. u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, zbog daljnjeg obavljanja radova na obaloutvrdi rijeke Mure,
 • 2. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za organizaciju poslova izrade glavnog projekta rekonstrukcije ulice Matije Gupca i Murske ulice u Murskom Središću, uključujući i projekt mosta,
 • 3. Turistička zajednica Grada Mursko Središće (predsjednik Dražen Srpak i voditeljica Dolores Vrtarić) zadužuje se izradu turističkog paketa za rudarsko-mursku šetnju za učenike, posjetitelje i turiste, a koji će uključivati kompletnu turističku ponudu na području Grada.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/729

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 21.03.2016.                                                                        Dražen Srpak