UVODE SE ČETIRI NOVA VLAKA OD ČAKOVCA I MURSKOG SREDIŠĆA DO LENDAVE – 53. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 06.08.2014. godine na 53. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.     Osnovna škola Mursko Središće – Grad Mursko Središće načelno prihvaća prijedlog za regulaciju prometa uz školu u Murskom Središću i Hlapičini usvojen na 3. sjednici Vijeća roditelja OŠ Mursko Središće dana 17.12.2013. godine, na način da se u dijelu ulice Vladimira Nazora kod zdravstvene stanice napravi pješački prijelaz i prometni znakovi za novu regulaciju prometa, a za autobusno stajalište kod područne škole u Hlapičini će se izraditi idejno rješenje i pribaviti ponude za izgradnju istog, za što se zadužuje komunalni odjel Grada Mursko Središće,

2.     Likovna udruga „Izvor“, Frankopanska, Mursko Središće – odobrava se zamolba za donaciju za rad udruge te se isplaćuje jednokratna pomoć u iznosu od 400,00 kn iz sredstava rezerve,

3.     Projekt „Palčić gore“ klub roditelja nedonoščadi i Media plus, Koprivnica – odobrava se zamolba za kupnju 10 komada majica „Palčić gore“ po cijeni od 75,00 kn plus PDV po komadu, za potrebe Grada Mursko Središće, iz sredstava za humanitarne udruge,

4.     Radioklub „Međimurje“, Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec – odobrava se zamolba za financijsku pomoć u sudjelovanju na natjecanju na Balkanskom prvenstvu amaterske radiogoniometrije u Kruševu, Makedonija, od 08.08 do 10.08., te se isplaćuje jednokratna pomoć u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava za rad radiokluba,

5.     Gradonačelnik prima na znanje uvjerenje o položenom ispitu za pružanje prve pomoći – dana 23.07.2014. godine Bračko Bojan, referent za informiranje-administrator, i Belše Drago, komunalni redar, položili su ispite za pružanje prve pomoći za potrebe Gradske uprave Grada Mursko Središće,

6.     Temeljem rješenja Državnog arhiva za Međimurje – Štrigova od 24.07.2014. godine, gradonačelnik donosi Odluku o izlučivanju i uništenju registraturnog gradiva prema prijedlogu za izlučivanje Klasa: 021-05/14-01/803, ur.broj: 2109/11-1401/1-1 – ukupno 312 komada registratora  Upravnog odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb te Ureda Grada Mursko Središće iz razdoblja od 1980. do 2003. godine, koji se izlučuju iz razloga proteka rokova čuvanja navedenog gradiva. Za provođenje zakonski propisanog postupka izlučivanja zadužuje se referent za informiranje-administrator Bračko Bojan,

7.     Gradonačelnik usvaja zaključak o raspisivanju Javnog poziva za korištenje sportske dvorane u Murskom Središću koji će za podnošenje zahtjeva za korištenje biti otvoren do 11.09.2014. godine, za što se zadužuje referent za informiranje-administrator Bračko Bojan,

8.     Sindikat prometnika vlakova Hrvatske, podružnica Međimurje, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje obavijest o katastrofalnom željezničkom voznom redu 2014/2015 za područje Međimurja, prema navodima sindikata, te uvažava njihove primjedbe iz razloga što su reducirani brojni vlakovi prema Murskom Središću, što potvrđuju i brojni upiti građana Grada Mursko Središće koji su nezadovoljni postojećim reduciranim voznim redom vlakova, mada je pruga Mursko Središće – Čakovec nedavno obnovljena, kao i željeznički most na rijeci Muri kod Murskog Središća. Grad Mursko Središće izražava zadovoljstvo činjenicom što se uvode četiri nova vlaka na relaciji Čakovec – Mursko Središće – Lendava, koji će voziti subotom, što je rezultat inicijative Grada Mursko Središće i Občine Lendava (Slovenija),

9.     Gradonačelnik konstatira da po Javnom pozivu za iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga na lokaciji skele „Fusek“ Mursko Središće u raspisanom roku do 01.08. nije zaprimljena niti jedna ponuda, ali da je Grad i dalje otvoren za suradnju sa potencijalnim interesentima,

10.  Gradonačelnik konstatira da po Javnom pozivu za iskazivanje interesa za organizaciju vožnje turističkom brodicom na rijeci Muri u raspisanom roku do 01.08. nije zaprimljena niti jedna ponuda, ali da je Grad i dalje otvoren za suradnju sa potencijalnim interesentima,

11.  Gradonačelnik usvaja zaključak da će Grad Mursko Središće u programu rada za opće dobro angažirati nezaposlene osobe koje su rad za opće dobro zakonski dužne odraditi od 30 do 90 sati, i to u zakonski propisanom minimalnom broju od 30 sati mjesečno, što predstavlja smanjenje sa dosada odrađivanih 40 sati mjesečno što je bilo određeno za Grad Mursko Središće prijašnjom odlukom gradonačelnika,

12.  Gradonačelnik usvaja zaključak da će skela Mursko Središće – Fusek, zbog poznatih okolnosti, uskoro opet biti otvorena za promet, i to načelno od 16.08.2014. godine, a do kraja plovidbene sezone skela će voziti petkom, subotom i nedjeljom. Za uspostavu pune plovidbe skele Mursko Središće – Fusek potrebno je na zakonski propisano školovanje i polaganje ispita uputiti 2 osobe, što se provodi u dogovoru sa nadležnom Lučkom kapetanijom Osijek,

13.  Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada i Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuju se za obavljanje svih potrebnih propisanih radnji za prijenos zemljišta u Hlapičini, uz igralište NK „Mura“ u vlasništvo Grada Mursko Središće, u cilju stvaranja preduvjeta za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta NK „Mura“ Hlapičina,

2) Belše Drago, komunalni redar, zadužuje se za dogovor sa DVD Mursko Središće u svezi organizacije prijevoza skupljene humanitarne pomoći (boje i sredstva za unutarnje bojanje zidova) dana 07.08.2014. godine u Općinu Gunja, koja je stradala u elementarnoj nepogodi poplave rijeke Save,

3) Belše Drago, komunalni redar, zadužuje se za organizaciju i što hitnije provođenje svih poslova bojanja, popravaka i opremanja postojećih dječjih igrališta u svim naseljima na području Grada Mursko Središće, uključujući i dječje igralište na ribnjaku „Zalešće“ Mursko Središće,

4) Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za nabavu PVC cijevi potrebnih za odvodnju oborinskih voda u Glavnoj ulici u Peklenici – 33 komada cijevi dužine 6 m, ukupno 198 m, promjera 300 mm. Grad Mursko Središće podmiriti će troškove kupnje cijevi a radove polaganja cijevi obaviti će Županijska uprava za ceste Čakovec,

5) Belše Drago, komunalni redar, zadužuje se za provjeru tabli sa nazivima ulica u svim naseljima na području Grada, te nakon toga za postavljanje novih tabli ili zamjenu oštećenih u ulicama gdje je to potrebno.  

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

   

Klasa: 021-05/14-01/­905

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                         GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 06.08.2014.                                               Dražen Srpak