USTROJITI ĆE SE HITNA SLUŽBA U MURSKOM SREDIŠĆU – 99. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 25.08.2015. godine na 99. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. „Meridijani“, Obrtnička 17, Samobor – prihvaća se ponuda za otkup časopisa „Donjomeđimurski zbornik br. 2“ po cijeni od 100,00 kn /komad, te se naručuje 2 komada časopisa za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće,
  1. 2. Međimurska županija, Čakovec – gradonačelnik usvaja prijedlog Sporazuma o sufinanciranju troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Mursko Središće, kojim se definira da Međimurska županija sufinancira 70% a Grad Mursko Središće 30% od ukupnog iznosa 71.150,36 kn,
  1. 3. gradonačelnik prima na znanje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području Grada Mursko Središće u 2015. godini, te je otvaranjem utvrđeno da su po javnom pozivu zaprimljena 3 zahtjeva, i to: Alen Šopar za 8 čestica, Miljenko Zobić za 10 čestica i Siniša Novak za 5 čestica. Predmet se dostavlja Odboru za poljoprivredu (predsjednik Jurica Mesarić) na daljnje razmatranje i postupanje,
  1. 4. temeljem razgovora gradonačelnika Grada Mursko Središće i ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije dr. Tomislava Novinščaka, Grad Mursko Središće iskazuje službenu inicijativu te predlaže ustrojavanje hitne službe u Murskom Središću,
  1. 5. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1)  komunalnom redarstvu daje se službeni nalog za zbrinjavanje odbačenog smeća na lokaciji Krč – Mursko Središće. Referent za komunalno redarstvo službeno nije mogao utvrditi počinitelja bacanja smeća, te se mole građani za pomoć na način da sve relevantne informacije mogu dojaviti na telefon 098212010 – Drago Belše.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1412

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 25.08.2015.                                                                       Dražen Srpak