UREDITI ĆE SE PARKIRALIŠTE KOD POREZNE ISPOSTAVE – 63. SJEDNICA KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 20.10.2014. godine na 63. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Jepure, Rihtarec, Antolović – stanari ulice Kralja Zvonimira, Mursko Središće – prima se na znanje zamolba za preseljenje puteljka vezanog na ulicu Kralja Zvonimira u Murskom Središću i uređenje odvodnog kanala, te gradonačelnik usvaja zaključak da se komunalni odjel zadužuje se za postavljanje odgovarajućih prometnih znakova zabrane s obzirom na dostupnost obradivim parcelama kroz druge poljske putove, i to prometnog znaka oznake B24 – zabrana prometovanja za vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona, na ulasku u ulicu Kralja Zvonimira,

2.      Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, I.G. Kovačića 1 e, Čakovec – usvaja se predračun u iznosu 1.437,04 kn za dežurstvo tima 1 i troška goriva za tim za potrebe dežurstva za vrijeme snimanja emisije „Lijepom našom“ dana 22.10.2014. godine,

3.      Društvo žena Križovec – usvaja se zamolba za donaciju robe za manifestaciju Dani kruha koja će se obilježiti 26.10.2014. godine u Križovcu na način da se podmiri račun iz trgovine za navedenu robu u maksimalnom iznosu do 800,00 kn,

4.      Tomšić Simona, Martinska 24, Mursko Središće – ne odobrava se zamolba za mirovanje isplate studentskog kredita zbog ponovnog upisa iste studijske godine i prelaska u status izvanrednog studenta, iz razloga što se temeljem Pravilnika o studentskim kreditima mirovanje može koristiti najviše jednom tijekom studija,

5.      „Panonica production“ d.o.o., Bednjanska 8a, Zagreb – usvaja se ponuda za iznajmljivanje razglasa za potrebe snimanja emisije „Lijepom našom“ dana 22.10.2014. godine u iznosu od 15.000,00 kn plus PDV,

6.      Dječji vrtić „Maslačak“, Trg braće Radić 4, Mursko Središće – gradonačelnik usvaja godišnji plan i program rada DV „Maslačak“ za pedagošku godinu 2014/2015,

7.      Međimurska županija, župan, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – temeljem traženja popisa planiranih projekata na području Međimurske županije (rok za dostavu 24.10.2014.) gradonačelnik usvaja zaključak da se predlaže uvrštavanje sljedećih projekata u županijski proračun: a) centar za kulturu Mursko Središće, b) infrastruktura u gospodarskoj zoni Brezje, c) projektna dokumentacija nastavka gradnje obaloutvrde na Muri na lokaciji Frgof – Mursko Središće, d) sufinanciranje uređenja vatrogasnog spremišta u Križovcu, koje se nalazi u sklopu Javne ustanove za zaštitu prirode, e) ponovna izrada elaborata procjene statičkog stanje zgrade stare škole u Hlapičini, f) uređenje parkirališta u Murskom Središću kod Ispostave Porezne uprave, temeljem suvlasništva Međimurske županije u navedenoj čestici, g) projekt sanacije krovišta zgrade Društvenog doma u Peklenici, h) izrada studije namjene zgrade majura u Štrukovcu,

8.      Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske poslove, Varaždin – gradonačelnik prima na znanje zapisnik o inspekcijskom nadzoru provedbe Zakona o vatrogastvu, temeljem inspekcijskog nadzora obavljenog dana 16.10. u Gradu Mursko Središće, kojim zapisnik navodi zadovoljavajuće činjenično stanje u Gradu Mursko Središće,

9.      USR „Sport za sve“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje troškova prijevoza na 10. Hrvatski festival sportske rekreacije žena dana 08.11.2014. godine u Kninu  u iznosu od 1.400,00 kn za prijevoz autobusom i 700,00 kn za troškove kotizacije, iz sredstava za udruge,

10.  Gradonačelnik usvaja zaključak kojim se prema Županijskoj upravi za ceste Čakovec u plan za 2015. godinu kandidira projekt uređenja pješačko-biciklističke staze u Čakovečkoj ulici u Peklenici (cijelom dužinom) i uređenje pješačko-biciklističke staze dužine 612 m u Martinskoj ulici u Murskom Središću (potez od trafostanice na križanju sa ulicom Matije Gupca do kraja naselja u smjeru Hlapičine), te u plan od 2016. do 2019. godine kandidiraju projekti: Hlapičina – uređenje pješačko-biciklističke staze na potezu od ulaska u naselje od smjera Murskog Središća prema Svetom Martinu na Muri do autobusne postaje, Križovec – obnova pješačko-biciklističke staze unutar naselja, Peklenica – izgradnja pješačko-biciklističke staze od ulaska iz smjera Murskog Središća do trgovačkog objekta „Kitro“, dok se u naselju Štrukovec ta problematika, s obzirom što je riječ o državnoj cesti, rješava projektom „Hrvatskih cesta“ od naselja Sljemenice do Murskog Središća,

11.  Gradonačelnik usvaja zaključak kojim zahvaljuje VMO Mursko Središće što je u zaključcima 21. sjednice mjesnog odbora Mursko Središće podržao već prije planirane projekte od strane kolegija gradonačelnika, od kojih su neki već realizirani, neki su trenutno u realizaciji a neki u fazi projektiranja, a svi navedeni projekti već su bili višekratno javno navedeni u zaključcima prethodnih kolegija gradonačelnika,

12.  Komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za rješavanje problematike sanacije šahta na križanju ulica Marka Kovača i Poljska u Murskom Središću, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Čakovec.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/­1210

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:  Dražen Srpak

 

Mursko Središće, 20.10.2014.