UDRUGA „PRIJATELJI“ ZBRINJAVATI ĆE ŽIVOTINJE U M. SREDIŠĆU – 98. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 10.08.2015. godine na 98. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Udruga „Prijatelji“, Vladimira Nazora 56, Mihovljan, Čakovec – usvaja se Aneks ugovora o obavljanju poslova skloništa za životinje na području Grada Mursko Središće, kojim se definira ukupna cijena od 924,38 kn po zbrinjavanje jedne životinje,
  1. 2. Gradonačelnik usvaja zaključak o objavi javnog poziva za korištenje sportske dvorane u Murskom Središću, te se za isto zadužuje referent za informiranje Bračko Bojan. Zahtjevi se mogu podnijeti u Gradskoj upravi do 11.09.2015. godine, a raspored korištenja sportske dvorane biti će javno objavljen najkasnije do 25.09.2015. godine,
  1. 3. Gradonačelnik pohvaljuje Turističku zajednicu Grada Mursko Središće i komunalne djelatnike Grada za obavljanje poslova u organizaciji manifestacije „Ljeto uz Muru 2015“, i zahvaljuje svim građanima na velikoj posjeti „Ljeta uz Muru“,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1327

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 10.08.2015.                                                                       Dražen Srpak

logo-azil-retina2