U 2015. STRUČNI KOLEGIJ GRADONAČELNIKA USVOJIO 376 ZAKLJUČAKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 28.12.2015. godine na 112. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. VMO Hlapičina – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Hlapičina održane dana 10.12.2105. godine,
  1. 2. Eltel d.o.o, Buzovečka 77, Čakovec – usvaja se ponuda za izradu i montažu 2 komada tabli smeđe signalizacije u Hlapičini, (nove ulazne natpisne table) u ukupnom iznosu od 13.125,00 kn uključujući PDV,
  1. 3. VMO Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Mursko Središće održane dana 08.12.2015. godine,
  1. 4. NK „Rudar“ Mursko Središće – usvaja se zamolba za isplatu preostalog dijela kapitalne donacije predviđene u gradskom proračunu za 2015. godinu, što će se utrošiti za povećanje snage električne energije na nogometnom igralištu,
  1. 5. Gradonačelnik usvaja zaključak i izvještava javnost da je tijekom 2015. godine održana 41 sjednica kolegija gradonačelnika na kojima je usvojeno ukupno 376 službenih zaključaka i zaduženja, te zahvaljuje predsjedniku Gradskog vijeća, zamjeniku gradonačelnika, vijećnicima, mjesnim odborima, djelatnicima Gradske uprave, medijima, udrugama, poduzetnicima, državnim uredima i službama, javnim poduzećima, župnim uredima i svim građanima Grada Mursko Središće na kvalitetnoj suradnji tijekom godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/2379

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 28.12.2015.                                                                       Dražen Srpak

IMG_9529A