TRI PILA DOBIVAJU RASVJETU, U PEKLENICI SE PRODUŽUJE VODOVODNA MREŽA – 28. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 20.01.2014. godine na 28. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Usvaja se Odluka o imenovanju službenika za informiranje Grada Mursko Središće – Bračko Bojan, referent za informiranje-administrativni referent, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013) imenuje se službenikom za informiranje.

Temeljem odredbi navedenog zakona, gradonačelnik usvaja i zaključak da se za potrebe ustanova kojima je osnivač Grad Mursko Središće, imenuju službenici za informiranje i to kako slijedi: Turistička zajednica Grada Mursko Središće – Vrtarić Dolores, Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – Štefanić Miljenko (privremeno, do imenovanja ravnatelja), Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – ravnateljica i Upravno vijeće zadužuju se za imenovanje službenika za informiranje. Bračko Bojan, službenik za informiranje Grada Mursko Središće, zadužuje se za pružanje savjeta i pomoći u radu imenovanim službenicima navedenih ustanova,

2.      „Media mix radio 105 Selnica“, Braće Radić 23, Selnica – prijedlog za poslovnu suradnju u 2014. godini prima se na znanje, te se usvaja zaključak da će Grad Mursko Središće objavljivati službene obavijesti i koristiti ostale usluge prema potrebi, kao i do sada,

3.      „Međimurje plin“ d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje dostavu podataka o veličini poslovnog udjela, kojim temeljni kapital Grada Mursko Središće u poduzeću „Međimurje plin“ iznosi 4,0% tj. 5.720.000,00 kn i 1,6% tj. 2.288.000,00 kn,

4.      Gradonačelnik prima na znanje tekst natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće, predložen od strane Povjerenstva za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice, te nalaže Povjerenstvu raspisivanje natječaja tijekom 01. mjeseca ove godine,

5.      Udruga dijabetičara Mursko Središće, Stojko Stanislav – odobrava se zamolba te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć na način da će se podmiriti račun iz sredstava za pomoć invalidima, u svrhu pomoći redovitog rada udruge za nabavu materijala za mjerenje masnoće i šećera u krvi,

6.      „Međimurske vode“ Matice hrvatske 10, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje procjenu troškova za izvođenje produžetka vodovodne mreže u Peklenici na k.č. br. 852/2 k.o. Peklenica, produžetak Frankopanske ulice, do kuće vlasnika Trstenjak Roberta, u sveukupnom iznosu od 15.750,00 kn, te usvaja zaključak da je sredstva za navedeno potrebno osigurati u rebalansu gradskog proračuna za 2014. godinu i da se za dogovor u svezi provođenja radova produžetka vodovodne mreže zadužuje referent za graditeljstvo Šimunić Antun,

7.      „Kabel mont“ d.o.o., M.Pušteka 8, Domašinec, 40318 Dekanovec – prihvaća se ponuda za izvođenje radova na preseljenju stupova javne rasvjete prometnice u Murskom Središću, Trg braće Radić, te za postavljanjem reflektorskog osvjetljenja spomenika Tri pila na Trgu braće Radić, u sveukupnom iznosu od 8.700,00 kn,

8.      Hrvatski zavod za zapošljavanje, J.B. Jelačića 1, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje preporuku za obrazovnu upisnu politiku za 2014. godinu za Međimursku županiju, te će isto biti dostavljeno za objavu na službenoj gradskoj web stranici i portalu „Muralist“ kao informacija građanima,

9.      Temeljem razgovora sa pročelnikom županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, predlažemo i molimo nadležne institucije da se u Murskom Središću otvori područna jedinica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, zbog dugogodišnje potrebe građana za tom vrstom usluga i zbog rasterećenja središnjeg odjela Međimurske županije. Grad Mursko Središće spreman je osigurati potreban poslovni prostor za navedenu svrhu i namjenu,

10.  Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika, zadužuje se za obavljanje daljnjih dogovora sa poduzećem „Hrvatske vode“ u svezi mogućnosti za uređenje kanala za odvodnju oborinskih voda u ulici Brezje u Murskom Središću,

          Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika, i referent za graditeljstvo Šimunić Antun, zadužuju se da u roku od 15 dana prikupe ponude za provođenje zakonski propisanih mjera higijensko-tehničke zaštite na radu za potrebe Grada Mursko Središće. 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

  

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

  

Klasa: 021-05/14-01/58

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 20.01.2014.                                                                      Dražen Srpak