TRI KANDIDATA ZA RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE – 32. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 17.02.2014. godine na 32. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.      Udruga veterana 7. gardijska brigada „Puma“, Harambašićeva 34, Varaždin – odobrava se zamolba za dotaciju za postavljanje spomenika u Varaždinu, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava za kapitalne donacije, nakon rebalansa gradskog proračuna za 2014. godinu,

2.      Općina Selnica – okvirno se prihvaća poziv na zajedničku suradnju kod gradnje Muzeja nafte u Selnici, na način da će Grad Mursko Središće isti pokušati uključiti u mogući nastavak projekta „Eko muzej Mura“, kroz koji je provedeno opremanje Spomen parka naftaštva u Peklenici, u sklopu dovršetka uređenja navedenog spomen parka bi se po mogućnosti za sufinanciranje iz fondova uključio i Muzej nafte u Selnici,

3.      Društvo žena Mursko Središće – odobrava se zamolba za financiranje prijevoza autobusom dana 02.03. na fašnik u Lepoglavu, na način da će se podmiriti račun za prijevoz autobusom,

4.      Gradonačelnik prima na znanje pristigle zamolbe za radno mjesto ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće, po provedenom javnom natječaju, i konstatira da su pristigle 3 ponude. Ponude se dostavljaju na otvaranje i razmatranje Povjerenstvu za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće, te nakon toga Gradskom vijeću na razmatranje i odlučivanje,

5.      Ponude za izradu I izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Brezje u Murskom Središću, koja se odnosi na omogućavanje izvedbe industrijskog željezničkog kolosijeka istočno od pruge – pristigle su 2 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda poduzeća Urbia d.o.o., I.G. Kovačića 10, Čakovec, u iznosu od 9.000,00 kn plus PDV       ,

6.      Ponude za izradu ispitivanja i revizije poslova i dokumenata vezanih uz zaštitu na radu za Gradsku upravu Grada Mursko Središće – pristigle su 3 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda poduzeća Zaing d.o.o., Zagrebačka 77, Čakovec, u iznosu od 3.660,00 kn plus PDV,

7.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

– zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se

  za izradu troškovnika i pribavljanje 3 ponude za uređenje prilaznog puta na deponiju  

  Hrastinka,

– referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuje se za dostavu pisane obavijesti Županijskoj

  upravi za ceste Čakovec u svezi rješavanja problematike odvodnje oborinskih voda i sanacije

  ceste u ulici Brezje u Murskom Središću.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

 

Klasa: 021-05/14-01/179

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 17.02.2014.                                                                      Dražen Srpak