TRAŽE SE GRAĐANI ZA RAD U POGREBNOJ EKIPI, DODJELJUJU SE STUDENTSKI KREDITI – 56. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 25.08.2014. godine na 56. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

1.     „Colas Hrvatska“ d.d., Međimurska 26, Varaždin – gradonačelnik prima na znanje komercijalno pismo namjere u svezi poslova u niskogradnji i proizvodnji asfaltnih mješavina,

2.    Podružnica umirovljenika Mursko Središće, Trg braće Radić bb, Mursko Središće – usvaja se zaključak da se podržava prijedlog za način obračuna socijalnog statusa radi dodjele pripomoći za Božić i Novu godinu, na način da se za obračun socijalnog statusa uzmu u obzir primanja u obitelji a ne pojedinačna primanja, te da primanja ne iznose više od 2.000,00 kn po osobi/članu kućanstva. U obzir se uzimaju novčana primanja supružnika koja se dijele na članove uzdržavanih osoba do punoljetnosti,

3.    Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) gradonačelnik moli i upozorava građane da svoja vozila ne parkiraju kod ulaza u mesnicu „Ravlić“ u Murskom Središću, iz razloga što navedeni prostor nije parkiralište već jednosmjerna ulica na kojoj ja zabranjeno parkiranje i zaustavljanje, a isto će nadzirati i sankcionirati komunalni redar,

2) komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za što hitnije provođenje mjera za sanaciju rupa na asfaltu u ulicama na području Grada Mursko Središće, te za izdavanje pisanog upozorenja nadležnim javnim poduzećima koja su rupe nakon radova dužna sanirati o svom trošku,

3) gradonačelnik upućuje javni poziv građanima koji su zainteresirani za rad u pogrebnoj ekipi za ukop na groblju u Murskom Središću, radi popune ekipe, da se jave u komunalni odjel Grada Mursko Središće referentu Šimunić Antunu, a odabrati će se 3 nove osobe,

4) gradonačelnik usvaja zaključak da je potrebno stupiti u kontakt sa kiparom Ridl Svenom iz Zadra, u cilju završnih radova na kipu pod nazivom „plivačica“,

5) gradonačelnik usvaja zaključaka o potrebi kupnje tj. obnove ljetnih radnih odora za pogrebnu ekipu na groblju u Murskom Središću, te se voditeljica odjela za financiranje i proračun, Kraljić Marija, zadužuje za pribavljanje ponude za odore,

6) gradonačelnik usvaja zaključak da se komunalni radnik Rajf Zvonko od 01.09.2014. godine pa do daljnjeg raspoređuje na rad na lokaciji groblja u Murskom Središću, u cilju obavljanja radova uređenja groblja povodom Dana svih svetih,

7) Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova u cilju postavljanja dva nova rasvjetna tijela javne rasvjete u Murskom Središću, i to na sljedećim lokacijama: ulica Matije Gupca – Gornji potok kod mosta, te raskršće ulica Matije Gupca i Martinska,

8) Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova uklanjanja ambrozije sa javnih površina u svim naseljima na području Grada Mursko Središće,

9) Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu 5 studentskih kredita za studente sa područja Grada,

10) gradonačelnik želi obavijestiti javnost da zbrinjavanje jednog napuštenog, odbačenog ili lutalice psa- štenca, Grad Mursko Središće košta 800,00 kn, što s obzirom na sve češću takvu pojavu iziskuje značajnija financijska sredstva koja bi Grad mogao puno kvalitetnije iskoristiti. 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK 

Klasa: 021-05/14-01/­948

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                              GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

 

Mursko Središće, 25.08.2014.