TERMOINST MT REKONSTRUIRATI ĆE SANITARNE PROSTORIJE U GRADSKOJ UPRAVI – 29. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 27.01.2014. godine na 29. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.      Hrvatska glazbena udruga „Lira“, Kralja Tomislava 31, Čakovec – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za amatersko pjevačko natjecanje „Naj glas sjeverne Hrvatske“ i to na način da se dozvoljava besplatno korištenje sportske dvorane u Murskom Središću za navedenu pjevačko natjecanje u terminu koji bude odgovarao i „Liri“ i Gradu Mursko Središće, uz uvjet da „Lira“ termin zatraži na vrijeme zbog daljnjeg dogovaranja drugih manifestacija u sportskoj dvorani Mursko Središće. Besplatno korištenje sportske dvorane za udrugu „Lira“ u protuvrijednosti iznosi 5.000,00 kn financijske pomoći od strane Grada,

2.      Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske poslove, Varaždin – gradonačelnik prima na znanje rješenje o obustavi postupka temeljem inspekcijskog nadzora provedbe odredbi Zakona o vatrogastvu u Gradu Mursko Središće, iz razloga što je Grad dostavio dokaz o izvršenju naložene mjere,

3.      „Termoinst MT“ d.o.o., Martinska 161, Mursko Središće – prihvaća se ponuda za rekonstrukciju prostorije WC-a u Gradskoj upravi Grada Mursko Središće u sveukupnom iznosu od 14.567,50 kn, uz napomenu da ponuđač daje dodatnih 5% popusta na navedeni iznos.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/82

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                                    

Mursko Središće, 27.01.2014.

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak