„TEAM“ d.d. U STEČAJU TRAŽI OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE – 129. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 07.06.2016. godine na 129. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja, Športska 1, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za obilježavanje 55 godina osnivanja Društva dana 03.06.2016. godine, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge, nakon što isto odobri Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga,
 1. 2. Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje obavijest u svezi dostave godišnjeg izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom i prodajom poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom za kalendarsku godinu 2015., te se za isto zadužuje Marija Kraljić, pročelnica Upravnog odjela za financiranje i proračun,
 1. 3. Gimnazija Bjelovar, (Lidia Šarić, prof), Matice Hrvatske 17, 43000 Bjelovar – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za financiranje boravka Borne Bilasa iz Murskog Središća na Međunarodnom turniru mladih fizičara 26.06. do 03.07.2016. godine u Ekatarinburgu (Rusija) te usvaja zaključak da će Grad Mursko Središće isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 3.000,00 kn direktno na račun učenika Borne Bilasa a potrebna sredstva osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna za 2016. godinu,
 1. 4. Gradonačelnik usvaja Odluku o imenovanju članova radne skupine za izradu i praćenje provedbe Strateškog plana Grada Mursko Središće za razdoblje 2016. – 2018. godine, te se u istu imenuju Miljenko Štefanić – pročelnik Ureda Grada, Marija Kraljić – pročelnica Upravnog odjela za financiranje i Dolores Vrtarić – voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti,
 1. 5. „Team“ d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, te se za rješavanje iste zadužuje Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, u skladu s odredbama važeće odluke o komunalnoj naknadi,
 1. 6. VMO Peklenica – temeljem podnesene zamolbe, odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 3.000,00 kn za novčanu pomoć u organizaciji manifestacije „Dani Peklenice“ od 22.06. do 26.06.2016. godine, na način da se podmire računi iz trgovine za potrebnu robu za „Dane Peklenice“,
 1. 7. Župa Sv. Ladislava i Marije Kraljice Mursko Središće, Martinska 9, Mursko Središće – temeljem podnesena zamolbe, odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava za tekuće donacije vjerskim organizacijama, u svrhu pomoći za organizaciju te blagoslov novog spomenika braniteljima i blagoslov novog vatrogasnog vozila DVD Mursko Središće povodom 25. godišnjice zaustavljanja tenkova u Murskom Središću, dana 27.06.2016. godine, a ujedno i za obilježavanje proslave dana Svetog Ladislava,
 1. 8. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. Odsjek za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće zadužuje se za pribavljanje ponuda za bojanje kandalabera javne rasvjete u centru Murskog Središća,
 • 2. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za pribavljanje ponuda za kompletnu obnovu ograde i spomenika Tri pila na Trgu braće Radić u Murskom Središću,
 • 3. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za pribavljanje ponuda za sanaciju krovišta društvenih domova u Štrukovcu i Peklenici, a ponude je potrebno pribaviti do sljedeće sjednice kolegija gradonačelnika,
 • 4. Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, i Dolores Vrtarić, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, zadužuju se za pripremu i objavu javnog poziva za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom manifestacije „Ljeto uz Muru 2016“,
 • 5. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za kupnju 2 komada trimera marke Kawasaki za potrebe Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo,

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1565

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 07.06.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak