12. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA-TEAM d. d. SELI SVOJE SJEDIŠTE U MURSKO SREDIŠĆE

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 02.09.2013. godine na 12. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      DVD Križovec – gradonačelnik usvaja izvješće o provedenim aktivnostima u vrijeme žetvene sezone u 2013. godini

2.      Gradonačelnik usvaja zaključak da je sve zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć temeljem socijalnog statusa potrebno dostaviti Socijalnom vijeću Grada Mursko Središće na izdavanje prethodnog mišljenja ili zaključka po istom,

3.      HJ PROJEKT d.o.o., Augusta Šenoe 22, Mursko Središće – prijedlog za otkup nekretnine u poslovnoj zgradi na k.č.br. 407/5 u k.o. Mursko Središće prima se na znanje, te se gradonačelnik Srpak Dražen zadužuje za daljnje pregovore u svezi istog,

4.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          referent Šimunić Antun zadužuje se za dogovor sa poduzećem „Santa“ d.o.o. iz Križevci za postavljanje automata za prodaju svijeća na groblju u Murskom Središću te na groblju Peklenica-Križovec,

          referent Šimunić Antun zadužuje se za provjeru mogućnosti postavljanja stupića na nogostupima u centru Murskog Središća, u cilju uvođenja reda kod parkiranja vozila,

          tajnik Štefanić Miljenko i Vrtarić Dolores zadužuju se za izbor najpovoljnije ponude za izradu web stranice Turističke zajednice Grada Mursko Središće,

          tajnik Štefanić Miljenko zadužuje se za produženje ugovora o radu za komunalnog radnika Rajf Zvonka do 31.10.2013. godine, temeljem ukazane potrebe,

          usvaja se prijedlog predsjednika Gradskog vijeća da se sa Osnovnom školom Mursko Središće obave razgovori u svezi definiranja načina obavljanja fakultativnih sportskih aktivnosti po pojedinim masovnim sportovima,

          referent Šimunić Antun zadužuje se za obavljanje dogovora za ponovno puštanje u rad fontane u parku u centru Murskog Središća, a radove će obaviti firma „Elmont“ iz Selnice,

          usvaja se zaključak da Grad Mursko Središće službeno pozdravlja i izražava dobrodošlicu preseljenju sjedišta poduzeća „Team“ d.d. u Mursko Središće,

          obaviještava se javnost da je na deponiju „Hrastinka“ u Murskom Središću četvrtkom od 11,00 do 15,00 sati te subotom od 09,00 do 13,00 sati moguće obaviti besplatan dovoz tj. odlaganje biološkog komunalnog otpada, i to: zemlja, lišće i granje, te manje količine građevinskog otpada tj. šute,

          usvaja se zaključak da je potrebno obnoviti objekt stare mrtvačnice na groblju Peklenica-Križovec, te se za navedene radove prihvaćaju 2 ponude firme „Krznar trade“ d.o.o. iz Vratišinca, u sljedećim poslovima i iznosima: 1) saniranje krovišta mrtvačnice i djelomični popravak prozora i farbanje istih, čišćenje i popravak žljebova te zatvaranje rupa na krovištu i brodskom podu – cijena 1.176,00 kn plus PDV, 2) nabava i doprema materijala za sanaciju fasade i coklina mrtvačnice te farbanje iste u površini 105 m2 – cijena 4.060,00 kn plus PDV.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.