SVI ZAKLJUČCI DONESENI JEDNOGLASNO!

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 15. sjednici održanoj dana 14.01.2016. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

  1. 1. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća,
  1. 2. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće,
  1. 3. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Mursko Središće,
  1. 4. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće,
  1. 5. Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće. Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/16-01/63

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 14.01.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.