STRUČNI KOLEGIJ – RASVJETNA TIJELA NEĆE MIJENJATI BIVŠA TVRTKA DARKA HORVATA

Na posljednjoj sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće donijeto je 6 zaključaka od kojih izdvajamo onaj o zamjeni rasvjetnih tijela u jednom dijelu grada. Posao je dobila tvrtka Zaslon d.o.o. , a ne Energy Plus d.o.o. kako je bilo insinuirano na jednoj sjednici Gradskog vijeća jer se ona povezivala s bivšim ministrom Darkom Horvatom. U nastavku donosimo sve zaključke.

(rt, foto rt)

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.04.2017. godine na 158. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Temeljem godišnjeg plana vježbi civilne zaštite Grada Mursko Središće za 2017. godinu vježba zaštite i spašavanja u poslovnom prostoru Grada Mursko Središće, logo „Potres Grad Mursko Središće – 2017.“ izvesti će se u prostorijama i prostoru grada i ispred zgrade grada, Trg bana Josipa Jelačića 10, dana 19. svibnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati i predviđenim trajanje 50 minuta. Vježbovnu skupinu čine: operativne snage sustava civilne zaštite i zaposlenici Grada Mursko Središće.

  1. 2. Nikolaj Novak, Josipa Broza Tita 19, Mursko Središće – upit u svezi postavljanja prometnog ogledala na suprotnoj strani ulice upućuje se upravitelju ceste, Upravi Hrvatskih cesta na razmatranje, uz sugestiju da Grad Mursko Središće podupire postavljanje prometnog ogledala na predviđeno mjesto u ulici Josipa Broza Tita.
  1. 3. Grad Mursko Središće želi postati Grad prijatelj djece, te se želi osnovati Društvo naša djeca Mursko Središće. Gradonačelnik za provedbu istog zadužuje predsjednicu odbora za predškolski odgoj Ivanu Maltarić i zamjenicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Kristinu Nestić.
  1. 4. Grad Mursko Središće 10. travnja raspisao je pozivni natječaj – dostava ponuda za zamjenu rasvjetnih tijela na dijelu javne rasvjete u Murskom Središću, te je pozivni natječaj upućen tvrtkama: Energy plus d.o.o., Zaslon d.o.o., IVIS-94 d.o.o., „Horfam“ d.o.o., DK elektro usluga j.d.o.o., „Elektro-mont“ d.o.o.. Na pozivni natječaj u roku su pristigle 3 ponude, te se kao najpovoljnija i pravovaljana ponuda odabire ponuda tvrtke Zaslon d.o.o., Gorenci 13, Zagreb u iznosu od 177.549,74 kuna.
  1. 5. Temeljem naputka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske, pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području Grada Mursko Središće u kojima se nalazi azbest da najkasnije do 01.lipnja 2017. godine dostave podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest. Podaci se dostavljaju na propisanom obrascu koji je dostupan na službenim stranicama Grada Mursko Središće ili se može preuzeti u službenim prostorijama Gradske uprave.
  1. 6. Temeljem nastale elementarne nepogode – mraz, Grad Mursko Središće će u roku od osam dana od dana elementarne nepogode, Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda poslao prvu priopćenje o nastaloj šteti, a građani će se naknadno obavijestiti o rokovima za podnošenje zahtjeva za nastalu štetu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/1087

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 24.04.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak