STRUČNI KOLEGIJ GRADONAČELNIKA – ZAKLJUČCI 134. I 135. SJEDNICE

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 22.08.2016. godine na 134. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. Gašpar Irena, Brežna 5, 40315 Mursko Središće – kao opravdana odobrava se zamolba za sufinanciranje boravka djeteta u dječjem vrtiću „Cvrčak“ Čakovec, u iznosu od 50% ekonomske cijene gradskog dječjeg vrtića, i to u trajanju od godinu dana od datuma odobrenja, a nakon toga podnositelj je obavezan podnijeti ponovljenu zamolbu ukoliko i dalje bude potrebe za istim,
 1. Gradonačelnik usvaja Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće,
 1. „M-Investa“ d.o.o., Ruđera Boškovića 16, Čakovec – gradonačelnik usvaja ponudu za stručni nadzor nad rekonstrukcijom ulice Antuna Mihanovića u Murskom Središću, u neto vrijednosti ponude od 1,90% plus PDV, od neto vrijednosti radova 924.572,50 kn,
 1. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • temeljem višekratnih pritužbi građana o paljenju smeća i ostalog materijala, gradonačelnik apelira i moli građane da se to više ne radi jer je štetno za zdravlje, te izdaje nalog komunalnom redarstvu da u slučajevima paljenja smeća postupa prema važećim pravilnicima,
 • gradonačelnik podsjeća studente s područja Grada Mursko Središće da je rok za dostavu podataka 01.09.2016. godine – dana 18.02.2016. godine objavljen je Javni poziv za studente za dostavu podataka u svezi dodjele jednokratne novčane pomoći za redovite studente upisane u akademskoj godini 2015./2016. ili prije, a javni poziv ponovo je objavljen dana 03.08.2016. godine,
 • voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti Dolores Vrtarić i referent za informiranje Bojan Bračko zadužuju se da od Udruge umirovljenika Mursko Središće pribave spisak umirovljenika koji će prema kriterijima Udruge umirovljenika steći pravo na dodjelu jednokratne božićne pomoći.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/2020

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 22.08.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

01

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.08.2016. godine na 135. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. Javni natječaj za obavljanje dimnjačarske službe na području Grada Mursko Središće – gradonačelnik usvaja zaključak da je po raspisanom natječaju u propisanom roku pristigla 1 ponuda („Dimnjačar Radovan Zver“ d.o.o., Matije Gupca 49, Strahoninec), te se ista dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 1. Gradonačelnik usvaja zaključak da su po pozivu za redizajn i ažuriranje, održavanje i servis web stranice Grada Mursko Središće u propisanom roku pristigle 2 ponude (tražene su 3 ponude) ali se natječaj zbog nemogućnosti usporedbi ponuda poništava i od ponuđača se traži ponovo dostavljanje ponuda i to najkasnije do 09.09.2016. godine,
 1. „Tekeli projekt inženjering“d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće – gradonačelnik usvaja zaključak kojim se prihvaća ponuda za kupnju štafli za obnovu klupa u parku u Murskom Središću, u iznosu od 2.854,31 kn, sa PDV-om,
 1. Gradonačelnik usvaja zaključak da je po pozivu za asfaltiranje staza na groblju Mursko Središće (II faza) u propisanom roku pristigla 1 ponuda (tražene su 3 ponude), te se usvaja ponuda firme „Tegra“ d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec, u iznosu od 269.756,21 kn, sa PDV-om, a navedena sredstva osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna,
 1. Udruga za autizam „Pogled“, Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće – temeljem podnesene zamolbe i ukazane potrebe, odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kn, iz sredstava za invalidne osobe, za humanitarni teniski turnir u Varaždinu, dana 10.09.2016. godine,
 1. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za bravarske radove za popravak teleskopskih tribina u sportskoj dvorani Mursko Središće,
 • Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za uređenje ulaza u zgradu dječjeg vrtića u Peklenici, u Područnoj školi OŠ Mursko Središće-Peklenica, i to sa novouređenog parkirališta.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/2051

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 29.08.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak