STRUČNI KOLEGIJ GRADONAČELNIKA – SPOMEN PLOČE DOBIVAJU RASVJETU

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.08.2016. godine na 133. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Polanec Jelena, Glavna 56, Peklenica – kao opravdana odobrava se zamolba za sufinanciranje boravka djeteta u jaslicama u Dječjem vrtiću „Prugi i prijatelji“ Čakovec, u iznosu od 50% ekonomske cijene gradskog dječjeg vrtića, i to u trajanju od godinu dana od datuma odobrenja, a nakon toga podnositelj je obavezan podnijeti ponovljenu zamolbu ukoliko i dalje bude potrebe za istim,
  1. 2. a) gradonačelnik usvaja zaključak o imenovanju koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projektne dokumentacije (koordinator I, sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Hrastinka – imenuje se Danko Jukić, temeljem ponude firme „HidroUna“ d.o.o., Josipa Anića 14, 10020 Zagreb,
  1. b) gradonačelnik usvaja zaključak o imenovanju koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II, sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Hrastinka – imenuje se Damir Kovačić, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
  1. 3. gradonačelnik usvaja Odluku o izmjenama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja, u kojoj se mijenja temeljem zakonskih propisa odredba o oslobođenju od plaćanja usluge plakatiranja za političke stranke,
  1. 4. gradonačelnik usvaja zaključak o prihvaćanju ponude firme „Instal-promet Kanižaj“ d.o.o., Kalnička 31, Čakovec, za obavljanje stručnog nadzora na radovima rekonstrukcije krovišta Društvenog doma u Peklenici i na radovima rekonstrukcije krovišta Društvenog doma u Štrukovcu, po cijeni od 2,0% od vrijednosti nadziranih radova, plus PDV,
  1. 5. gradonačelnik usvaja zaključak o prihvaćanju ponude firme „Elektro-Mont“ d.o.o., Zrinskih 57, Selnica, za obavljanje poslova produžetka javne rasvjete na novom dijelu šetnice uz Muru u Murskom Središću (ulica Matije Gupca), u iznosu od 20.485,00 kn plus PDV,
  1. 6. gradonačelnik usvaja zaključak o prihvaćanju ponude firme „Elektro-Mont“ d.o.o., Zrinskih 57, Selnica, za obavljanje poslova osvjetljenja spomen ploča žrtvama I i II svjetskog rata ispred zgrade DV „Maslačak“ u Murskom Središću, u iznosu od 2.430,00 kn plus PDV.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1989

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 16.08.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak