Stručni kolegij gradonačelnika – sklopljen Sporazum o suradnji s Udrugom za zaštitu potrošača

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 04.03.2019. godine na 52. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

1.Zbog vijećničkog Prijedloga Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja, zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da uputi službeni dopis Ministarstvu poljoprivrede vezan uz davanje mišljenja na navedeni Prijedlog.

2.Grad Mursko Središće sklapa Sporazum o suradnji u edukaciji, informiranju i savjetovanju potrošača s Udrugom za zaštitu potrošača „Međimurski potrošač“ u visini od 5.000,00 kuna

3.Imenuje se stručno povjerenstvo za razmatranje prijava na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima iz Odluke Gradskog vijeća o poticanju uređenja nekretnina na području grada Mursko Središće u sastavu: Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Josip Sršan.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/245                                                    GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                            Dražen Srpak

Mursko Središće, 04.03.2019.