Stručni kolegij gradonačelnika – problemi u DVD-u Peklenica

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 01.08.2019. godine na 64. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Drago Belše, Mateja Novak ) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

  1. VMO Peklenica – zapisnik se prima na znanje. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da do proštenja u Peklenici, 06. listopada 2019. godine organizira završetak uređenja unutrašnjosti kapelice i uređenje fasade.

Temeljem Zapisnika VMO Peklenica na kojem je predsjednica Mjesnog odbora Ksenija Flac izvijestila članove mjesnog odbora o problemima u DVD-u Peklenica, zbog kojih je kako navodi došlo do poteškoća u funkcioniranju DVD-a, izlaska pojedinih članova iz udruge, pobune roditelja nalaže se voditeljici Odsjeka za opće društvene djelatnosti da organizira radni sastanak na kojem će prisustvovati upravni odbor DVD-a Peklenica na čelu sa predsjednikom i zapovjednikom, predsjednica Mjesnog odbora Ksenija Flac ili po želji cijeli mjesni odbor te gradonačelnik, a u svrhu razjašnjenja situacije, kako bi DVD Peklenica nesmetano nastavio sa aktivnostima na korist svih mještana.

  1. Šahovski klub „Mursko Središće“ – temeljem Odluke povjerenstva za ocjenjivanje projekata, programa i manifestacija udruga odobravaju se sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna za Europsko vetaransko ekipno prvenstvo u kategoriji U-65 u Malom Lošinju. Sredstva će se isplatiti iz tekućih donacija za sport – sredstava rezerve.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/878                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                        Dražen Srpak

Mursko Središće, 01.08.2019.