Stručni kolegij gradonačelnika: Od 21. prosinca do 05. siječnja svi ugostiteljski objekti moći će raditi do 02 sati ujutro

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.12.2018. godine na 48. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

1.Od 21. prosinca 2018. godine do 05. Siječnja 2019. godine dozvoljava se svim ugostiteljskim objektima na području grada Mursko Središće produženje radnog vremena do 02:00 sati ujutro bez plaćanja naknade.

2.Kolegij gradonačelnika je u 2018. godini obradio 306 točaka odnosno donio toliko odluka u 56 kolegija.

3.VMO SITNICE – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

4.Zadužuje se voditelj odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne  poslove Josip Sršan da za potrebe projektiranja zida urni sa vanjskim uređenjem na groblju u Murskom Središću pribavi tri ponude.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/1702                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                          Dražen Srpak

Mursko Središće, 19.12.2018.