Stručni kolegij gradonačelnika o Murs ekomu, deratizaciji i Županijskoj ligi protiv raka

Donosimo još četiri zaključka 46. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće koja je održana danas 19. studenog, a koje nismo objavili u zasebnim člancima.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 19.11.2018. godine na 46. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 1.Županijska liga protiv raka Čakovec – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 700,00 kuna u svrhu izdavanja monografije u povodu 20. obljetnice djelovanja

2.Nalaže se direktoru trgovačkog društva Murs ekom Christianu Črešnjovcu da kontaktira predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva vezano uz saziv 1. sjednice Nadzornog odbora na kojem će Uprava društva prezentirati programe i plan razvoja za 2019. godinu, dok se Nadzorni odbor zadužuje da se raspiše natječaj, temeljem Zakona o trgovačkim društvima, za imenovanje direktora  društva.

3.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Josip Sršan, savjetnik gradonačelnika za komunalna pitanja Juraj Zadravec za praćenje svih procedura Uprave društva Murs ekom u svezi prebacivanja djelatnika u Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove s 01.01.2019. godine te novog zapošljavanja zbog preuzimanja groblja i donošenja svih potrebnih cjenika usluga.

4.Na području grada Mursko Središće putem tvrtke Bioinstitut do kraja godine izvršiti će se deratizacija po važećem cjeniku za te usluge tvrtke Bioinstitut.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/18-01/          1592                                                                GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-18-01/1-1                                                                       Dražen Srpak

Mursko Središće, 19.11.2018.