Stručni kolegij Gradonačelnika – DVD-u 32.000 kn za popravak navalnog vozila

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.07.2017. godine na 6. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Antun Šimunić, Dolores Vrtarić) donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Ljekarna Joukhadar, Ozaljska 50, Zagreb – odobrava se ponuda  za kupnju medicinskog materijala potrebnog za mjerenje triglicerida i kolesterola za potrebe Društva dijabetičara Mursko Središće u iznosu od 1.534,61 kuna.

  1. 2. „METROND“ Projektiranje i nadzor elektroinstalacije d.o.o., Ante Starčevića 82, Pribislavec – odobrava se ponuda za vršenje nadzora nad izvođenjem elektroinstalacija na građevini – javna rasvjeta ulice Josipa Broza Tita, Frankopanska i Trg braće Radića u iznosu od 7.000,00 kuna (bez PDV-a).
  1. 3. Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Antun Šimunić zadužuje se za nabavu njihaljke za dječje igralište na šetnici uz Muru za dječju dob od godinu dana starosti.
  1. 4. Hrvatski radio Čakovec d.o.o., Trg Republike 5, Čakovec – Grad Mursko Središće u proračunu za 2017. godinu nema planirana financijska sredstva za dodatnu marketinšku promidžbu. Kroz objave manifestacija, reklame i čestitke (pojedinačno i prema potrebi) grad će se vršiti promidžbu putem Vašeg radia. Financijska sredstva za godišnju suradnju osigurati će se u proračunu za 2018. godinu.
  1. 5. Konplast d.o.o., Matije Gupca 10, Pušćine – usvaja se ponuda za izradu/doradu aplikacije za proračunsko knjigovodstvo (u aplikaciju uveden porez na nekretnine) i izrada/dorada aplikacije za proračunsko računovodstvo – integracija GIS karata.
  1. 6. Zbog kvara na navalnom vozilu Dobrovoljno vatrogasnog društva Mursko Središće, te zbog hitnosti popravka istog odobrava se kapitalna donacija u iznosu od 32.303,75 kuna za defektažu potrebnih dijelova. Sredstva će se osigurati rebalansom proračuna.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/1747

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 25.07.2017.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak