STRUČNI KOLEGIJ – FINANCIRATI ĆE SE UDRUGE SA PRIJAVLJENIM PROGRAMOM

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.12.2015. godine na 111. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Predstavnica ruske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji – Svetlana Vitaljevna Jezernik – odobrava se zamolba za jednokratnu financijsku pomoć za teško bolesnog Nikolu Možeka, u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge,
  1. 2. Predstavnica ruske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji – Svetlana Vitaljevna Jezernik – odobrava se zamolba za sufinanciranje humanitarne akcije „Za dobrotu“ na način da će se podmiriti račun za kupnju 3 buketića cvijeća u ukupnom iznosu od 150,00 kn,
  1. 3. Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Međimurske županije, Čakovec – odobrava se zamolba za jednokratnu financijsku pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za pomoć osobama s invaliditetom,
  1. 4. VMO Peklenica – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Peklenica održane dana 07.12.2015. godine,
  1. 5. VMO Križovec – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Križovec održane dana 09.12.2015. godine,
  1. 6. Udruga Josip Broz Tito, Mursko Središće – prima se na znanje zamolba za jednokratnu financijsku pomoć te se daje sljedeći odgovor – s obzirom što se Udruga Josip Broz Tito nije prijavila za korištenje sredstava iz gradskog proračuna za 2015. godinu u ovoj godini se ne može ostvariti tekuća donacija. Prema novom Zakonu o udrugama koji je donesen ove godine sve udruge moraju se prijaviti sa svojim programom rada na javni poziv koji će Grad Mursko Središće objaviti početkom 2016. godine. Povjerenstvo će na temelju toga odlučiti koje udruge svojim djelovanjem pridonose općem dobru i promociji Grada, i to je uvjet za ostvarivanje bilo kakve donacije,
  1. 7. Udruga serjojnske mame i bebe, Mursko Središće – odobrava se zamolba za jednokratnu financijsku pomoć za potrebe rada udruge, u iznosu od 500,00 kn za 2015. godinu, a prema novom Zakonu o udrugama koji je donesen ove godine sve udruge moraju se prijaviti sa svojim programom rada na javni poziv koji će Grad Mursko Središće objaviti početkom 2016. godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/2311

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 14.12.2015.                                                                        Dražen Srpak