STRUČNI KOLEGIJ – EVIDENCIJA I CIJEPLJENJE PASA U SITNICAMA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 15.06.2015. godine na 91. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Marija Kraljić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Udruga invalida rada Međimurske županije, A.Schulteissa 19, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za pomoć rada Udruge, te se isplaćuje jednokratna novčane pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge osoba s invaliditetom,
  1. 2. VMO Sitnice – gradonačelnik prima na znanje zapisnik 2. sjednice VMO Sitnice te usvaja sljedeće zaključke:
  1. a)usvaja se zaključak o potrebi provođenja deratizacije na području VMO Sitnice, te će se ista provesti na jesen kada je planirano obavljanje deratizacije na području svih naselja u sastavu Grada Mursko Središće,
  1. b)gradonačelnik usvaja zaključak kojim se VMO Sitnice obavezuje na organizaciju cijepljenja svih pasa u naselju protiv bjesnoće te za obavljanje evidencijskog popisa pasa,
  1. 3. Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 01.07.2015. godine (srijeda), od 17,00 do 19,00 sati, u svrhu održavanja završne svečanosti učenika 8. razreda i podjele svjedodžbi,
  1. 4. Podružnica umirovljenika Mursko Središće – odobrava se zamolba za pomoć za nabavu monitora i printera, na način da će Grad Mursko Središće Podružnici umirovljenika besplatno donirati rabljeni monitor i printer nakon kupnje novih za potrebe Grada,
  1. 5. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Radnička cesta 80, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje najavu inspekcijskog nadzora sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dana 13.07.2015. godine s početkom u 08,00 sati u Gradu Mursko Središće, te se zadužuje voditelj za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Antun Šimunić za pripremu sve potrebne dokumentacije,
  1. 6. Bojan Tot, Josipa Broza Tita 55, Mursko Središće – usvaja se zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći za teško bolesnog sina Antonia, u svrhu kupnje podizne rampe u obiteljskoj kući, u iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava za osobe s invaliditetom,
  1. 7. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Bojan Bračko, referent za informiranje, zadužuje se za obavještavanje građana i medija da je Grad Mursko Središće dana 11.06. (četvrtak) proveo tretiranje larvi mladih komaraca i to na četiri lokacije u Štrukovcu, Peklenici i Murskom Središću, u dogovoru sa nadležnom stručnom službom poduzeća „Bioinstitut“ Čakovec, a prema popisu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Također se obaviještava javnost da će se uskoro pristupiti tretiranju odraslih komaraca na potrebnim lokacijama, isto u dogovoru sa nadležnim institucijama.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/893

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 15.06.2015.                                                                       Dražen Srpak

(foto Tin Tomanić)

DSCN4434