STRUČNI KOLEGIJ – DVD MURSKO SREDIŠĆE OD GRADA DOBIVA 140 TISUĆA KUNA ZA KOMBI VOZILO

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 25.01.2016. godine na 114. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a, Čakovec – odobrava se zamolba za supokroviteljstvo 4. Međunarodne konferencije inovacije, tehnologije, edukacija i menadžment, dana 14. i 15.04.2016. godine u LifeClass Termama Sveti Martin te se isplaćuje 2.000,00 kn jednokratne novčane pomoći iz sredstava za donacije, što će se osigurati u rebalansu gradskog proračuna,
  1. 2. DVD Mursko Središće – temeljem Zakona o vatrogastvu, odobrava se isplata 140.000,00 kn sredstava za kapitalne donacije za DVD Mursko Središće, u svrhu nabave kombi vozila marke Renault Trafic Passenger plus svjetlosno-zvučne signalizaciju za navedeno vozilo, uz uvjet da DVD Mursko Središće za nabavu vozila pribavi 3 ponude ovlaštenih distributera,
  1. 3. Ljekarne Joukhadar, Ozaljska 50, Zagreb – odobrava se plaćanje računa u iznosu od 911,36 kn za kupnju medicinskog materijala potrebnog za mjerenje triglicerida i kolesterola za potrebe Društva dijabetičara Mursko Središće,
  1. 4. Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za refundaciju 50% troška plaće za Silviju Čabradi, zaposlenoj od 17.11.2015. godine na radnom mjestu odgojitelj (za potrebe predškolskog odgoja), u ukupnom iznosu za refundaciju od 3.229,84 kn,
  1. 5. Varaždinska biskupija, Ured za pastoral mladih, Zagrebačka 3, 42000 Varaždin – odobrava se zamolba za besplatno noćenje mladih na „Planinarskom križnom putu mladih“ dana 12/13.03.2016. godine (subota/nedjelja) u sportskoj dvorani u Murskom Središću, te se isplaćuje i jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kn iz sredstava ostalih pomoći za potrebe pripreme večere za cca. 700 sudionika križnog puta mladih,
  1. 6. kao najpovoljnija ponuda po pozivnom natječaju za dostavu ponuda za izradu glavnog projekta poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete – zamjena rasvjetnih tijela na području cijelog Grada – odabire se ponuda firme „Bitel“ d.o.o., Ruđera Boškovića 74, 40329 Kotoriba, u iznosu od 15.600,00 kn, plus PDV,
  1. 7. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za ispitivanje mogućnosti provođenja parcelizacije k.o. br. 897 u k.o. Hlapičina, na kojoj se nalazi upravna zgrada grofa Feštetića majur – stara škola Hlapičina i objekt područne škole,
  1. 8. Šimunić Antun, voditelj odsjeka za graditeljstvo, zadužuje se za provođenje poslova uređenja odvodnje oborinskih voda u ulici koja nije bila obuhvaćena uređenjem infrastrukture u naselju Sitnice,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/138

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 25.01.2016.                                                                        Dražen Srpak