Što se to događa u Općini Gornji Mihaljevec?

Općina Gornji Mihaljevec bila je jedna od vodećih po implementaciji Zakona o zaštiti potrošača u Međimurskoj županiji i šire do pred kraj drugog mandata Načelnika. Od prošle (2020) godine Načelnik je prekinuo sve veze s Društvom potrošača Međimurja te se prestao odazivati na javna događanja koje je organiziralo društvo.

Kako Načelnik nikada u svom mandatu nije zatražio mišljenje o Odlukama koje se tiču potrošača, DPM je opozvalo dosadašnjeg predstavnika u savjetodavnom tijelu za zaštitu javnih usluga i imenovalo dugogodišnjeg aktivistu u pokretu za zaštitu potrošača Željka Tomašića za člana tog savjetovanog tijela u Općini Gornji Mihaljevec s ciljem da se to savjetodavno tijelo konačno stavi u funkciju. No to se nije dopalo Načelniku, pa je preko svoje Nezavisne liste tj. gospođe Gordane Knezić, vijećnice u Općinskom vijeću i ostalih vijećnika Nezavisne liste (oporba je napustila sjednicu i nije učestvovala u toj farsi)  pokrenuo inicijativu da OV ne prihvati imenovanje Tomašića koje je dostavilo DPM. Iz Zapisnika je razvidno zašto, ali objavljeni pismeni Zaključak je u najmanju ruku neozbiljan.

Zakon o zaštiti potrošača je jasan te određuje da je jedinica lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga dužna osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga.  Nadalje Zakon definira da predstavnika udruge za zaštitu potrošača imenuje udruga za zaštitu potrošača, ako djeluje i ima sjedište na području jedinice područne (regionalne) samouprave.

Iz navedenog je jasno da nije u nadležnosti JLS da odlučuje kojeg će predstavnika udruge za zaštitu potrošača prihvatiti, a kojeg ne. No, poznate su manipulacije sa pozitivnim propisima RH u Općini Gornji Mihaljevec, stoga je DPM odlučilo da ne sudjeluju u ovoj farsi i silovanju demokracije, te je povuklo imenovanje i odbilo imenovati svog člana za predstavnika udruge za zaštitu potrošača, te uputilo Općinu Gornji Mihaljevec da u Međimurskoj županiji djeluju i druge udruge za zaštiti potrošača, te neka se obrate njima.

DPM smatra da ako ima privatnih nesuglasica između Načelnika Općine Gornji Mihaljevec i gospodina Željka Tomašića, to se nikako ne smije odraziti na službene odnose udruga koje vodi Tomašić i Općine Gornji Mihaljevec, to je DPM i pokazalo pozvavši Načelnika na Godišnji Sabor potrošača Međimurja, na koje su se odavali drugi čelnici JLS i Župan međimurski, ali ne i Načelnik domicilne Općine Gornji Mihaljevec.

Tomašić vodi projekt „INFO CENTAR POTROŠAČA“ koji sufinancira Međimurska županija i 18 JLS s područja Međimurje županije i vrlo učinkovito surađuje sa svih donatorima, a do sada je bio član savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga u Gradu Karlovcu, član Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, član Savjeta za razvoj civilnog društva, te je opetovano član Savjeta za regulatorne poslove i zaštitu potrošača HERA-e. Stoga DPM izražava čuđenje kako je za sve te razine Tomašić bio ili je podoban, ali za Općinu Gornji Mihaljevec nije.

Glavni tajnik

Željko Tomašić, mag.ing.aedif