Što je sve odlučio stručni kolegij gradonačelnika na svojoj 17. sjednici?

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 09.11.2017. godine na 17. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

  – Nalaže se Odsjeku za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da se postavi smeđa signalizacija sukladno elaboratu.

– Prihvaća se ponuda tvrtke Elektro-usluga “Kovač”, Cvjetna ul. 15, Celine u ukupnom iznosu od 2.268,00 kuna za kupnju perlice rublja za Dječji vrtić “Maslačak”.

-Prihvaća se ponuda tvrtke Međimurje Zaing d.o.o., Zagrebačka 77, Čakovec za ispitivanje elektromotornih scenografskih povlaka pozornice i tri sustava elektro-motornih rasvjetnih povlaka pozornice i dvorane u Centru za kulturu Mursko Središće za potrebne tehničkog pregleda.

– Nalaže se koncesionaru za prikupljanje i zbrinjavanje otpada na području Grada Mursko Središće trgovačkom društvu Murs-ekom d.o.o. da najkasnije do 01.02.2018. godine osigura korisnicima usluge mogućnost odvoza biorazgradivog otpada sukladno Uredbi, a da Gradu Mursko Središće najkasnije do 20.11.2017. godine dostave na potvrdu novi cjenik s uključenom uslugom odvoza biorazgradivog otpada koja se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.

– Usvaja se prijedlog Odluke da se mijenja sufinanciranje dječjeg vrtića od 01.01.2018. godine u korist roditelja, te će nadalje Grad Mursko Središće sufinancirati troškove boravka djece umjesto 50% sa 60% ekonomske cijene. Sufinancirati će se isključivo smještaj djece u predškolskim ustanovama na području Grada Mursko Središće osim u slučaju popunjenosti istih.

– Aleks Šopar, Matije Gupca 98, Mursko Središće –  odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 750,00 kuna zbog primitka Dekanove nagrade.

– Ivana Tarandek, Martinska 17, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 750,00 kuna zbog primitka Dekanove nagrade.

-Nogometni klub “Rudar” Mursko Središće, Škola nogometa – odobrava se korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 09. i 10. prosinca 2017.g., te 27. i 28. siječnja 2018.g.

-VMO Sitnice – prima se na znanje zapisnik iz sjednice

-Prihvaća se ponuda tvrtke Fravero d.o.o., Kružna ulica 68, Zagreb za kupnju aparata za uvez u ukupnom iznosu od 10.875,00 kuna.

-Zadužuju se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređivanje i sklapanje novog ugovora o korištenju sportske dvorane sa Osnovnom školom Mursko Središće.

– Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

-Grad Mursko Središće iznajmljuje prostor na adresi Trg bana J. Jelačića 3 za potrebe Crvenog križa i ostale potrebe za mjesečni iznos od 600,00 kuna.

– Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

-Udruga “Nova nada” Čakovec (klub žena liječenih od tumora dojke) – odobrava se financiranje večere u motelu Ilonka povodom Martinja u iznosu od 45,00 kuna po osobi.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/2453                                                            GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1                                                         Dražen Srpak

Mursko Središće, 09.11.2017.