STIGLE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA CESTE U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE – 118. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.02.2016. godine na 118. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. Kao najpovoljnija ponuda za kupnju stroja za održavanje sportskih podova u sportskoj dvorani Mursko Središće odabire se ponuda obrta „Skoko“, Zrinskih 23, Ivanovec, 40000 Čakovec, i to model „Numatic international economy twintec ET 4045, mrežni pogon na kabel, u ukupnom iznosu od 17.990,00 kn plus PDV. Stroj će biti kupljen tijekom 2016. godine nakon rebalansa gradskog proračuna,
 1. 2. LAG „Međimurski doli i bregi“, Maršala Tita 60, Nedelišće – gradonačelnik prima na znanje odluku o visini članarine u lokalnoj akcijskoj grupi za 2016. godinu, a obveza Grada je 12.000,00 kn godišnje,
 1. 3. „Tibor Horvat“ ured ovlaštenog arhitekta, Ante Starčevića 8, Čakovec – usvaja se ponuda koja uključuje: izradu geodetskog projekta za parcelu na k.č. 897 u k.o. Hlapičina, konzultacije sa investitorom o detaljima izmjene programa rekonstrukcije i sanacije građevine, konzultacije sa Konzervatorskim odjelom u Varaždinu, izradu izmjena glavnog projekta rekonstrukcije Upravne zgrade – majur grofa Feštetića u Hlapičini, izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije navedene zgrade, tehnički opis postojećeg stanja građevine i mišljenje statičara o stabilnosti građevine, prijedlog mjera za rekonstrukciju uključivo mjere za statičku stabilizaciju, troškovnik radova sa procjenom vrijednosti investicije i provođenje stručnog projektantskog nadzora, u ukupnom iznosu 24.375,00 kn (sa PDV-om),
 1. 4. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje obavijest-prijedlog za ustrojavanje Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Murskom Središću, što je pokrenuto na inicijativu Grada Mursko Središće,
 1. 5. Gradonačelnik usvaja zaključak i obaviještava građane i javnost da je dana 24.02.2016. godine u rad pušten novoizgrađeni antenski stup HT koji je smješten na cesti između Murskog Središća i Selnice (Črna Mlaka), te da će se postojeći antenski stup u centru Murskog Središća (koji je ugašen) uskoro demontirati tj. srušiti. Činjenica je da se postavljanjem novog antenskog stupa HT-a signal mobitela u naseljima Križovec i Peklenica nije pojačao, te Grad Mursko Središće službeno traži od Hrvatskog telekoma Zagreb da postavi još jednu novu antenu za mobitele na prostorijama Društvenog doma u Križovcu,
 1. 6. Gradonačelnik usvaja zaključak da je na gradskoj web stranici i na web portalu Muralist potrebno ponovo objaviti: 1) neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga na lokaciji skele „Fusek“ Mursko Središće, 2) neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za organizaciju vožnje turističkom brodicom na rijeci Muri, a koji su već bili objavljeni dana 30.06.2014. i ponovo 01.09.2014. godine. Pozivaju se zainteresirani da se osobno jave u Gradsku upravu ili na telefon 370-771, a ponude se mogu podnijeti najkasnije do 01.04.2016. godine,
 1. 7. Gradonačelnik obaviještava građane i javnost da je Grad Mursko Središće dana 26.02.2016. godine dobio građevinsku dozvolu za ceste u Gospodarskoj zoni Brezje – Mursko Središće,
 1. 8. Gradonačelnik obaviještava građane i javnost da će se dana 02.03.2016. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati polaganjem vijenaca na spomenik rudaru u parku u centru Murskog Središća obilježiti Dan Rudara,
 1. 9. Grad Mursko Središće službeno od Međimurske županije moli očitovanje u svezi vlasništva zgrade u Murskom Središću, u kojoj su smješteni uredi pošte, porezne uprave i matičnog ureda, a definiranje vlasništva potrebno je za daljnju prijavu projekta energetske obnove navedene zgrade putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
 1. 10.Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pribavljanje ponuda za nabavu i postavljanje novog kontejnera za smeće na groblju Peklenica – Križovec,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/554

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                                           GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 29.02.2016.                                                                                        Dražen Srpak