ŠTETE OD POPLAVA 60.000,00 KUNA – 60. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 29.09.2014. godine na 60. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      „Opis film“, 2. Pračanska 6a, 10000 Zagreb – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za snimanje dokumentarnog filma „Sveta Hrvatska – hrvatski sveci i blaženici) na način da će se sredstava predvidjeti u gradskom proračunu i isplatiti tijekom 2015. godine u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava za kulturu,

2.      Hrvatski zavod za zapošljavanje, Bana Josipa Jelačića 1, 40000 Čakovec – odobrava se zamolba za pokroviteljstvo Sajma poslova 2014. dana 29.10. u dvorani Graditeljske škole u Čakovcu na način da će Grad Mursko Središće podmiriti troškove autobusnog prijevoza nezaposlenih osoba s područja Grada na Sajam poslova dana 29.10., te će na Sajmu postaviti službeni gradski štand,

3.      MUP, Policijska uprava Međimurska, Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec – gradonačelnik prima na znanje primjedbe na izrađeni Plan zaštite od požara za Grad Mursko Središće te se iste dostavljaju poduzeću „Inspekt“ iz Zagreba, koje službeno radi reviziju Plana zašite od požara za Grad Mursko Središće,

4.      KLA „Povratak“, Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje održavanja godišnje skupštine na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.500,00 kn iz sredstava za udruge invalida,

5.      „Emporium“ d.o.o., Trg svetog Martina 8, 40313 Sveti Martin na Muri – gradonačelnik prima na znanje ponudu tonera za pisače i ponudu drugog potrošnog materijala, te se voditeljica upravnog odjela za financiranje Kraljić Marija zadužuje za usporedbu cijena sa postojećim dobavljačima,

6.      Povjerenstvo za procjenu štete uzrokovane poplavom u rujnu 2014. godine – gradonačelnik prihvaća prijedlog Povjerenstva u svezi određivanja pomoći za sanaciju štete, te usvaja zaključak da se za ukupno 13 kućanstava stradalih poplavom  raspoređuje hitna pomoć u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. Gradonačelnik također usvaja zaključak da se ukupna šteta nastala poplavom tijekom rujna na području Grada Mursko Središće, temeljem izvršenog uvida od strane Povjerenstva za procjenu štete uzrokovane poplavom na licu mjesta, procjenjuje na 60.000,00 kn, te će se za navedenu štetu od poplave tražiti novčana pomoć od Međimurske županije i državnih institucija,

7.      Nezavisni cestarski sindikat, Zagreb – odobrava se zamolba za ustupanje prostora za skupljanje potpisa za referendumsko pitanje oko prodaje (monetizacije) hrvatskih autocesta od 10.10. do 25.10.2014. godine,  te se zadužuje Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, za izdavanje rješenje o određivanju mjesta-lokacije u Murskom Središću za skupljanje potpisa,

8.      Županijska uprava za ceste, Mihovljanska 70, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje zahtjev za dostavu plana radova na ŽC i LC na području Grada Mursko Središće u 2015. godini koji je potrebno dostaviti do 20.10.2014. godine, te se za izradu plana za Grad Mursko Središće zadužuju Srpak Dražen, gradonačelnik, Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada i komunalni odjel Grada,

9.      „International project studio“ d.o.o., Celjska 39, Zagreb – gradonačelnik usvaja zaključak da je navedena firma izradila i Gradu dostavila potrebni troškovnik radova za postavljanje metalnih montažnih stupića u nogostup uz državnu cestu DC 209 kroz Mursko Središće, u ukupnom iznosu vrijednosti radova 99.125,00 kn,

10.  „Međimurje investa“ d.o.o., Ruđera Boškovića 16, Čakovec – usvaja se ponuda za obavljanje poslova stručnog nadzora nad izgradnjom produžetka pješačke staze uz ŽC 2003 u naselju Križovec, neto vrijednost ponude iznosi 1,75% od neto vrijednosti radova 433.752,00 kn tj. ponuda za obavljanje stručnog nadzora iznosi 7.577,50 kn uključujući PDV,

11.  Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Belše Drago, komunalni redar, zadužuje se za organiziranje i provođenje poslova čišćenja lučice i šetnice uz Muru u Murskom Središću, od pijeska i mulja nanesenog poplavom u rujnu,

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/­1108

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

 

Mursko Središće, 29.09.2014.