Štero je to Mladenovo biračko telo???

Moram vam priznati da sam se malo štrecnul dok se je Mladen Novakov dofčerašji šef međimorskih SDP-ovcov kandideral za župana. I to tak kaj sam se dva – tri dni zapral v samoizolacijo. Znate da je to denes lefko naprajti, jer vas nišči nikaj ne pita i za se kaj ne razmemo nam je korona zgovor.

Črez par dni sam se stiha zvlekel z te moje samoizolacije, ali vam moram reči da sam nikaj ne bil spametneši. Zakaj? Nesam se nadjal da bi se Mladen nazaj vrnul v politiko dok so mo esdepeovci onak, brez i malo milosti, dali z nogom vrit i za jim zaprli vrata SDP-a kak da je nigdar ne tam bil, a bil jim je glavni, bil jim je na čelo kolone hajdi let.

Kak čovek malo vredi, pak bil i partijac čim politički veter počne puhati v kontra strano. Ne sam da sam ne bil spametneši posle politčke predizborne samoizolacije nek me furt muoči jeno: Na štero to biračko telo Mladen računa? Je li so to levi, jegovi dofčerašji i dugoletni pajdaši, je li so to oni na drugoj, desnoj političkoj strani ili pak je to ovo biračko telo na sredini štero neče niti niti levo niti desno nek samo ravno. Ali i tua sredina ima svojo levo i desno strano.

Ne verjem preveč da se Mladen more nasloniti na svojo levo strano, na svoje dofčerašje pajdaše ak znamo da so si SDP-ovci zebrali Sandro Hermanovo za svojo županico i ne verjem da ne bodo partijci posluhnuli svojega novoga šefa i nedelskoga načelnika Nikolo Novaka. Kuliko vidimo partijci so ne naprajli nekšo veliko promeno jerbo so mesto Slakovčara dobili Nedeliščanca, mesto Mladena so dobili Nikolo, a jeden i drugi so Novak. No, to ve moramo deti na strano ak očemo zazvediti na koga je Mladen Novakov itak računal?

Rekli smo da na SDP-e nebre računati, na međimorske „seljake“ ruon tak ne jerbo so i oni odišli k Sandri skupa z svojim novim (starim) šefom Zokijom Vidovičom. Moremo stoprocentno biti sigurni da na HDZ-e nebre računati, jer si znuomo da so se prinas v Međimorjo partijci i hadezeovci nigdar ne radi meli nek so se gledali prek nišana. Ruon tak Čačičovi Reformisti znajo za koga bodo drukali kak i ovi z Fokusa. Ostalo nam je fraj negdašje haenesovo, kaj bi rekli Matijino biračko telo. Tu se mi je najempot presvetila žaruljica; a zakaj Matijino biračko telo ne bi drukalo za Mladena ak znuomo da je na zadjim izborima Mladenova žena Ivanka prešla na Matijino listo. To ve zgledi kak da je nešči znal da se bodo prinas v Međimorjo ponavljali izbori za župana pak se bodo delale nove koalicije i igrali bodo nekši novi igrači?

Nigdar ne smeti reči nigdar jerbo si znamo da je v poltiki se moguče, pa tak i kombinacije i koalicije štere moremo samo senjati. Za ve nam kniga štera nam se nudi za čitanje na den izborov 28. novembra ima sam tri slova, a do Martinja je ostalo još tri dni tak da se bode i tua kniga malo popunila. Kaj reči, pak je još niti Matija ne hitil puške v kuruzo, ali zato si ovi, puca i dečki štei so se do ve oglasili znajo ako se Matija prijavi da i oni morejo svoje puške hititi v kuruzo.

Znate kaj, nekaj mi je tu jako čudno, još se je zamjenik župana Jožek Grivec, šteri ve hercuje z županijom ne izjasnil kam bode on genul i z kim bode nastavil svojo političko karijero? Pak ne bode ve napustil politiko dok se je tak dobro zaškolal i dok je nejjakši?

Pišta B.