SITNICE DUGUJU 373.000 KUNA – ZAKLJUČCI 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurska županije broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 8. sjednici održanoj dana 12.11.2014. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.      Jednoglasno, sa 12 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća,

2.      Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće,

3.      Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapičina i Sitnice, koji će se održati dana 18. siječnja 2015. godine,

4.      Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o zaduženju,

5.      Sa 9 glasova ZA i 4 glasa PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće,

6.      Gradsko vijeće prima na znanje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine,

 

7.      Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće prima na znanje raspravu o dugovanjima za romsko naselje Sitnice, te usvaja zaključak da se gradonačelnik Dražen Srpak zadužuje za pokretanje pregovora sa nadležnim Ministarstvom socijalne politike i mladih te sa saborskim zastupnikom nacionalnih manjina Veljkom Kajtazijem, u svezi rješavanja dugovanja Roma iz romskog naselja Sitnice prema Gradu Mursko Središće. Dugovanje mještana romskog naselja Sitnice za komunalni doprinos sa danom 12.11.2014. godine iznosi 218.573,72 kn, a dugovanje za otkup zemljišta sa danom 10.11.2014. godine iznosi 154.747,58 kn, dakle sveukupno dugovanja iznose 373.321,30 kn. 

 

 

         Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova. Broj glasova za donošenje pojedinih odluka mijenjao se sa 12 na 13, zbog kašnjenja ili prijevremenih odlazaka pojedinih vijećnika.

         Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.  Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

 

 

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

 

Klasa: 021-05/14-01/1297

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1

Mursko Središće, 12.11.2014.

 

     PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.