SITNICE DOBIVAJU IMENA ULICA – 35. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 10.03.2014. godine na 35. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Čakovec – gradonačelnik prima na znanje odgovor u svezi načina izdavanja kućnih brojeva za romsko naselje Sitnice, u kojem se navodi da su kućni brojevi već dodijeljeni kod popisa stanovništva. S obzirom na činjenicu da je romsko naselje Sitnice infrastrukturno uređeno i u naravi u naselju postoji više ulica, VMO Sitnice izrazio je želju da se ulice imenuju, a isto se predlaže na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću tj. Povjerenstvu za preimenovanje i imenovanje novih ulica, te mještani romskog naselja Sitnice nove brojeve mogu preuzeti po okončanju postupka imenovanja ulica,

2.      Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec – Grad Mursko Središće daje suglasnost „Međimurskim vodama“ d.o.o. Čakovec da može u svojim poslovnim knjigama stornirati zaduženje za naknadu za priključenje na vodoopskrbni sustav, u iznosu od 2.500,05 kn, na ime Belović Katarina, Hlapičina 20 A, (šifra partnera: 26790),

3.      MUP, Policijska uprava Međimurska, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje dopis kojim Policijska uprava Međimurska izjavljuje da nisu u mogućnosti dostaviti podatke o rođenoj djeci, kao niti druge institucije od kojih je Grad zatražio pomoć i podatke, te se građani mole da osobno dostave podatke o rođenoj djeci u Gradsku upravu, kako bi im mogla biti isplaćena jednokratna novčana pomoć za novorođenu djecu,

4.      ROZP, Regionalna organizacija zaštite potrošača, Maksimilijana Vrhovca 13, 47000 Karlovac – u tijeku je izrada nove Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, te će nadležne institucije o tome biti pravovremeno obaviještene,

5.      SKK „Muraken“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava za sportske klubove navedenom klubu, u svrhu pomoći za odlazak na karate natjecanja u Sloveniji 16.03. i 22./23.03.2014. godine u Ljubljani i Bohinju,

6.      Turk Tatjana (ŠK Mursko Središće), Donji Zebanec 7, Selnica – odobrava se zamolba za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 700,00 kn iz sredstava za sportske klubove navedenom klubu, u svrhu pomoći nastupa na međunarodnom šahovskom natjecanju u Zagrebu od 17.03. do 24.03.2014. godine,

7.      Centar za socijalnu skrb, Jakova Gotovca 9, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje popis korisnika zajamčene minimalne naknade, za 19 osoba s područja Grada Mursko Središće, radno sposobnih, nezaposlenih osoba s obavezom rada za opće dobro, te se referent za informiranje Bračko Bojan u suradnji sa predsjednicima mjesnih odbora Mursko Središće, Sitnice i Križovec zadužuje za dostavu službenih poziva navedenim osobama na zajednički radni sastanak u svezi definiranja obveze rada za opće dobro,

8.      Referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje se za prikupljanje ponuda za izradu revizije Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Mursko Središće,

9.      Finoteka.com, Novakova 11, 40305 Nedelišće – ne odobrava se poziv na sudjelovanje u projektu „Finoteka – domaća hrana u vaš dom“, zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedenu namjenu,

10.  Gradonačelnik usvaja zaključak da je za potrebe programa javnih radova potrebno dostaviti službenu prijavu za 24 radnika za područje svih naselja u sastavu Grada, dok je za program stručnog osposobljavanja potrebno dostaviti služenu prijavu za 7 radnika. Prijave se dostavljaju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ispostava Čakovec,

11.  Kao najpovoljnija od 3 zaprimljene ponude za izradu i montažu PVC stolarije za spremište DVD Križovec izabire se ponuda firme „Vnuk“ d.o.o. iz Vrhovljana, u ukupnom iznosu od 39.541,61 kn, uključujući i PDV,

12.  Gradonačelnik prihvaća ponudu za uređenje prilaznog puta deponiji „Hrastinka“ firme „Autoprijevoz niskogradnja Žganec Branko“ iz Murskog Središća, (prema ugovoru o izvođenju građevinskih radova), u iznosu od 52.593,00 kn, uključujući i PDV. Navedene obveze prema ugovoru Grad Mursko Središće financira sa 55% a 45% financira Fond za zaštitu okoliša Zagreb, a potrebna sredstva predvidjet će se rebalansom gradskog proračuna. Navedene radove je potrebito odraditi kako bi se aktivirala građevinska dozvola koja bi, sa već odobrenim dvogodišnjim produženjem, istekla 13. listopada 2014. godine, a projekt sanacije deponije „Hrastinka“ je u postupku kod nadležnog Fonda za zaštitu okoliša.

13.  Kraljić Marija, voditeljica Odjela za financiranje i proračun, obrazložila je analizu otplate dugovanja građana po zaduženjima za komunalnu naknadu, te manjim dijelom za porez na potrošnju i komunalni doprinos. Ukupno su potpisane 173 izjave građana o obročnoj otplati dugovanja – iznos duga po izjavama iznosi 460.583,46 kn, plaćene rate u valuti su 181.955,35 kn, neplaćene rate u valuti su 58.285,46 kn, rate za otplatu do 31.12.2014. godine iznose 167.643,33 kn te rate s valutom u 2015. i 2016. godini iznose 52.699,32 kn. Usvaja se zaključak da se rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu dugovanja produžuje do 01.05.2014. godine te se pozivaju građani koji imaju dugovanja da iskoriste tu pogodnost obročne otplate, a nakon tog roka provodit će se prisilne naplate u skladu sa zakonskim odredbama,

14.  Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

            a) zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko zadužuje se za izradu analize gruntovnog stanja          nerazvrstanih cesta što je potrebno za traženje ponuda za izradu elaborata za ucrtavanje   navedenih cesta u katastar,

            b) Grad Mursko Središće sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije dogovorio je        održavanje sastanka u cilju dogovora za izradu planova provođenja deratizacije i dezinsekcije             na području Grada, a predstavnici Zavoda za javno zdravstvo i komunalni redar obišli su teren i utvrdili potrebe.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK  

Klasa: 021-05/14-01/282

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 10.03.2014.                                                                       Dražen Srpak