SANIRATI ĆE SE POLJSKI PUTOVI NA PODRUČJU GRADA – 92. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.06.2015. godine na 92. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Antun Šimunić, Dolores Vrtarić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje nabave informatičke opreme za sustava e-imenika, na način da će se u rebalansu gradskog proračuna predvidjeti sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za kupnju 3 prijenosna računala,
  1. 2. PD „Bundek“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za donaciju za humanitarnu pomoć Nepalu koji je stradao od potresa, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za humanitarne pomoći, u svrhu podmirenja troškova najma dvorane Centra za kulturu u Čakovcu za održavanje predavanja,
  1. 3. MBK „Mura“, A.Schulteissa 19, Čakovec – odobrava se zamolba za jednokratnu novčanu pomoć za biciklijadu dana 04.07. sa startom i ciljem u TC „Cimper“ Mursko Središće, na način da se isplaćuje 1.500,00 kn iz sredstava Turističke zajednice Grada Mursko Središće,
  1. 4. gradonačelnik usvaja zaključak kojim se predsjednici mjesnih odbora Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Hlapičina i Štrukovec te Zobić Miljenko zadužuju za hitni dogovor u svezi obavljanja radova sanacije poljskih putova na području svih naselja u sastavu Grada Mursko Središće, a isto je potrebno obaviti prije žetve,
  1. 5. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za naručivanje statičkog elaborata za kuću izgrađenu na k.č. br. 102 u k.o. Mursko Središće, za potrebe procjene moguće realizacije projekta etno-rudarske kuće,

2. komunalni odsjek Grada Mursko Središće zadužuje se za pokretanje postupka za određivanje možebitne lokacije koja će služiti za zbrinjavanje građevinskog otpada za potrebe Grada Mursko Središće.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/960

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 23.06.2015.                                                                       Dražen Srpak