RODITELJI DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA OSLOBAĐAJU SE PLAĆANJA EKONOMSKE CIJENE VRTIĆA – 42. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 05.05.2014. godine na 42. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.    „Međimurje Zaing“ d.o.o., Zagrebačka 77, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje informacije u svezi provođenja obveza Zakona o zaštiti na radu,

2.    Gradonačelnik usvaja zaključak da se Gradskom vijeću upućuje prijedlog izmjena i dopuna Odluke o mjerilima za sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece u predškolske ustanove na području Grada Mursko Središće, u smislu da se pomogne roditeljima djece sa posebnim potrebama koji koriste stručne usluge tj. pomoć logopeda, defektologa ili osobnih asistenata, na način da se istima omogući 100%-tno oslobađanje plaćanja ekonomske cijene smještaja djece,

3.    Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) komunalni redar Belše Drago zadužuje se za naručivanje sadnica cvijeća od OPG Trstenjak Ljiljane iz Murskog Središća, po cijeni na nivou prošlogodišnje. Belše Drago zadužuje se i za organizaciju te provođenje sadnje cvijeća u Murskom Središću i to najkasnije do kraja tjedna.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/564

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                        GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 05.05.2014.                                                          Dražen Srpak