ROBERTI BARAT NAGRADA “ZRINSKI” – 39. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 14.04.2014. godine na 39. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

1.      MUP, Policijska uprava Međimurska, Čakovec – podaci za plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i u predžetvenoj sezoni 2014 – materijal se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje Plana,

2.      Međimurska županija, Upravni odjel za poslove skupštine i opće poslove, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje obavijest o dodjeli nagrade „Zrinski“ za 2014. godinu, (ukupno se dodjeljuje 5 nagrada), a iz Murskog Središća nagradu dobiva Barat Roberta za postignute rezultate na području promicanja ljudskih prava, skrbi o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i uspjesima u organiziranju odgojno-obrazovnog rada,

3.      HOK, Obrtnička komora Međimurske županije, I.G.Kovačića 4, Čakovec – zamolba za stipendiranje učenika deficitarnih obrtničkih zvanja prima se na znanje te se zaključuje da za ovu godinu Grad nema predviđena proračunska sredstva za navedenu namjenu, a za iduću godinu isto će se riješiti izmjenama i dopunama Pravilnika o studentskim kreditima, što će se uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

4.      Dragović Marijan, Dr.Ante Starčevića 11, Peklenica – zamolba za smanjenje obveze plaćanja dječjeg vrtića dostavlja se Socijalnom vijeću na razmatranje, a Gradskom vijeću će se uputiti na razmatranje i usvajanje izmjene i dopune odluke o sufinanciranju boravka djece nezaposlenih roditelja u predškolskim ustanovama,

5.      ZEON „Nobilis“, A.Schulteissa 19, Čakovec – ponuda usluga organiziranja izobraznih aktivnosti na temu gospodarenja otpadom i izdavanja informativnih publikacija ne prihvaća se zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedene namjene,

6.      Gradonačelnik usvaja Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, u koji se imenuju kao članovi  Zlatko Polišanski, Čakovečka 83, Prelog i Vlatka Minđek, Jakova Gotovca 1, Čakovec te Maja Žganec Horvat, Marka Kovača 67, Mursko Središće – za predsjednicu,

7.      Bioinstitut d.o.o., Rudolfa Steinera 7, Čakovec – prima se na znanje ispitni izvještaj broj V/284/14 za seoski vodovod u Križovcu, kojim se utvrđuje da uzorak vode odgovara odredbama nadležnog Pravilnika analize vode za ljudsku potrošnju, te se kopija istog dostavlja VMO Križovec,

8.      „Strojarstvo Branilović“ d.o.o., Neumannova 1, Čakovec – prihvaća se ponuda za kupnju 3 komada košara za pseće izmetke u iznosu od 762,00 kn plus PDV, a iste će biti postavljene na šetnici uz Muru u Murskom Središću, dok će se naknadno postaviti kutija sa vrećicama koje će biti besplatne,

9.      Gradsko društvo crvenog križa Čakovec – gradonačelnik prima na znanje izvješće o visini trošenja sredstava iz proračuna za 2013. godinu od Grada Mursko Središće u iznosu od 12.000,00 kn,

10.   „Coolijada 2014“ – organizacijski odbor, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec – prihvaća se zamolba za sponzorstvo tj. za kupnju jednog tableta za nagradu za najmaturanta, u iznosu do maksimalno 800,00 kn, iz sredstava za ostale donacije,

11.  Društvo učitelja i romskih pomagača Izvor, Frankopanska 8, Mursko Središće – prima se na znanje zamolba za dovoz zemlje na livadu u romskom naselju Sitnice te donaciju stupova, golova, mreže za ogradu i drugu pomoć za izgradnju nogometnog igrališta i staze za trčanje u naselju Sitnice, te se odgovara da je navedeno kandidirano za financijsku pomoć iz programa Međimurske županije, te će se o istom odlučivati nakon dostave rezultata provedenog natječaja od strane Međimurske županije,

12.  Gradonačelnik usvaja zaključak da će Dan Grada Mursko Središće službeno biti obilježen prigodnim kulturno-zabavnim programima dana 09.05., 10.05. i 11.05. te svečanom sjednicom Gradskog vijeća dana 14.05.2014. godine,

13.  Gradonačelnik Srpak Dražen, zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko, tajnik-pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko i referent za graditeljstvo zadužuju se za postupak pripreme i provedbe pozivnog natječaja za uređenje krovišta i fasade zgrade kina „Rudar“ tj. budućeg Centra za kulturu u Murskom Središću,

     14.  Grad Mursko Središće javno zahvaljuje DVD-u Mursko Središće na provedenoj akciji    čišćenja mosta             na poljskom putu na gmajni prema Podgradišću – Mursko Središće.

           

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/14-01/503

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                                           GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 14.04.2014.                                                                                  Dražen Srpak