ROB GROZDANA IZDATI ĆE KNJIGU “RIJEČNIK MURSKOG SREDIŠĆA” !

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 26.08.2013. godine na 11. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Udruga za šport djece i mladeži, Sportska 1, Čakovec – zamolba za jednokratnu financijsku pomoć za program obuke neplivača „Međimurje bez neplivača 2013“ za djecu osnovnih škola – načelno se prihvaća druga ponuđena mogućnost tj. financiranje 50% lokalna uprava a 50% roditelji djece, uz napomenu da Grad prethodno od udruge traži popisa tj. broja učenika s područja Grada Mursko Središće,

2.      Udruga slijepih Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, Čakovec – odobrava se zamolba za jednokratnu financijsku pomoć za ekipno državno prvenstvo u pikadu u Premanturi od 04.10. do 06.10., te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za pomoć invalidima,

3.      Udruga „Nova nada“ Čakovec, Terezija Tarandek, Vladimira Nazora 9, Mursko Središće – odobrava se zamolba za jednokratnu financijsku pomoć za organizaciju druženja članica udruge dana 08.09. na ribnjaku u Murskom Središću te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za pomoć invalidima,

4.      Rob Grozdana, Istarsko naselje 7, Mursko Središće – odobrava se  zamolba za dodjelu jednokratne novčane pomoći za izdavanje knjige „Riječnik Murskog Središća“ u iznosu od 1.500,00 kn iz sredstava za kulturu,

5.      Udruga studenata Međimurja, Deni Oreški, Ilica 10/III, Zagreb – odobrava se zamolba za dodjelu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge, u svrhu pomoći organizacije njihovih projekata,

6.      Dječji vrtić „Dječja mašta“, Bana Josipa Jelačića 25, Čakovec – zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za zgradu Dječjeg vrtića „Dječja maštanja“ u Murskom Središću prima se na znanje, te se usvaja zaključak da su ove godine dužni podmiriti zaduženje komunalne naknade, a za 2014. godinu na Gradskom vijeću će se dopuniti Odluka o komunalnoj naknadi na način da se plaćanja oslobode ustanove predškolskog odgoja,

7.      Klemenčić Lorand, Kralja Tomislava 30, Čakovec – prihvaća se ponuda za projektiranje i izradu idejnog projekta uređenja prirodnih izvora pitke vode Zvirek i Curek u Murskom Središću u iznosu od 2.000,00 kn,

8.      Temeljem zamolbe gradonačelnika Srpak Dražena projektant Klemenčić Lorand iz Čakovca Gradu donira besplatno projektiranje i izradu idejnog projekta za izgradnju kapelice-poklonca u romskom naselju Sitnice, temeljem navedenog će se službeno tražiti mišljenje nadležnog ureda za urbanizam. Vlasnici parcele na k.č.br. 6014/98 u k.o. Zebanec dali su Gradu suglasnost za gradnju navedene kapelice-poklonca,

9.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          referent Šimunić Antun zadužuje se za daljnju provedbu poslova za uređenje šetnice uz Muru u Murskom Središću, i to: uređenje pokosa uz Muru, gradnja ukupno 3 stepeništa uz ulicu Matije Gupca prema Muri koja će služiti za više parcela, navoz zemlje i trave u kocke za paviljone na šetnici, i postavljanje novih stupova za potporu zasađenog drveća, a radove će temeljem ugovora o obavljanju građevinskih poslova izvesti „Autoprijevoz – niskogradnja Žganec Branko“ iz Murskog Središća,

          referent Šimunić Antun zadužuje se za provedbu poslova uređenja oborinskih voda u ulici Kralja Zvonimira u Murskom Središću,

          referent Šimunić Antun zadužuje se za izradu popisa zapuštenih grobova u Murskom Središću te u suradnji sa referentom za informiranje Bračko Bojanom za objavu obavijesti u medijima dana 22.10.,(zbog blagdana Svih svetih, kada je i većina građana zaposlenih u inozemstvu kod kuće) kojom će se građani pozvati na dostavu podataka o grobovima koji su zapušteni, jer je utvrđeno da na groblju postoji 47 grobova za koje se ne zna vlasnik niti se plaća grobna naknada,

          gradonačelnik je iznio podatak da je Grad Mursko Središće temeljem službenog traženja od Policijske postaje Mursko Središće dobio podatak da je broj vozila u teretnom prometu tijekom 07. mjeseca 2013. godine čak za 74% veći od broja u istom razdoblju prethodne godine – 07/2012. godine bilo je 5734 teretnih vozila a 07/2013. godine 9963 teretna vozila. Navedeno predstavlja problem zbog preopterećenja cesta, ugrožavanja sigurnosti prometa u centru i šire te zbog zagađenja zraka ispušnim plinovima, te će se u svezi istog službeno kontaktirati župan Međimurske županije i Ministarstvo prometa,

          gradonačelnik je iznio obavijest da je sa Udrugom umirovljenika Mursko Središće dogovoreno da će se umirovljenicima s područja Grada Mursko Središće (naselja: Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Hlapičina i Štrukovec), isplatiti po 100,00 kn pomoći po umirovljeniku a kao cenzus za primanje pomoći zajednički je utvrđena granica mirovine do 1.800,00 kn,

          referent Šimunić Antun zadužuje se za obavljanje pripremnih poslova za povođenje svih obveza Grada da za sve djelatnike Gradske uprave obavi polaganje potrebnih ispita i pregleda opreme prema Zakonu o zaštiti na radu,

          komunalni redar Belše Drago zadužuje se za dostavu obavijesti vlasnicima privatnih parcela o obvezi uklanjanja i suzbijanja ambrozije u cilju spriječavanja alergija kod ljudi, te za dogovor sa predsjednicima mjesnih odbora u svezi provođenja akcije uklanjanja ambrozije sa javnih površina u svim naseljima na području Grada. 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.