RADE KONČAR I MARKO KOVAČ DOBIVAJU KAPELICU – ZAKLJUČCI 24. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 02.12.2013. godine na 24. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      NK „Hajduk-Vindija“ Štrukovec – zahtjev za korištenje sportske dvorane Mursko Središće se prima na znanje, međutim istom se ne može udovoljiti zbog popunjenosti svih termina dvorane. Obrazloženje – javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sportske dvorane bio je službeno raspisan u lokalnom tjedniku te na oglasnoj ploči i web stranici Grada Mursko Središće i to kao i svake godine sa rokom podnošenja zahtjeva do 09.09., te je ovaj zahtjev prekasno podnesen. NK „Hajduk-Vindija“ upućuje se na pravovremeno podnošenje zahtjeva sljedeće godine, zbog velike potražnje za terminima sportske dvorane za sportske klubove i udruge s područja Grada,

2.      ACT Autonomni centar, Dr.Ivana Novaka 38, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za troškove kupnje automobila za potrebe Centra za pomoć u kući Međimurske županije na način da će se isplatiti jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kn što će se osigurati rebalansom gradskog proračuna 2014. godine,

3.      Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće –  gradonačelnik usvaja prijedlog javnog poziva, te se isti dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, sa rokom podnošenja prijedloga najkasnije do 10.02.2014. godine, kako bi se prijedlog mogao pripremiti za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća,

4.      IPA International Police Association – Hrvatska sekcija, Avenija Dubrovnik 10, Zagreb – temeljem nedostatka proračunskih sredstava ne odobrava se poziv za financijsko sudjelovanje u izdavanju prometne bojanke za djecu, uz napomenu da je Grad Mursko Središće u suradnji sa Međimurskom županijom i PU Međimurskom  za 2014. godine već odobrio 5.000,00 kn potpore za osnivanje Zaklade za prevenciju,

5.      NK „Rudar“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 11.01. i 12.01.2014. godine za održavanje malonogometnog turnira za mlađe kategorije,

6.      RKT župa Svetog Ladislava i Marije Kraljice, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje i podržava inicijativu za darovanje parcele k.č. br. 697/1 u k.o. Mursko Središće (raskršće ulica Marka Kovača i Rade Končara) u svrhu gradnje kapelice. Inicijativa se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a tajnik-pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko se zadužuje za pripremu zakonski propisane procedure,

7.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          gradonačelnik usvaja zaključak da će se dana 27.12. (petak) s početkom u 16,00 sati u pansionu „Ilonka“ u Murskom Središću organizirati prijam za poduzetnike i gospodarstvenike s područja Grada Mursko Središće, te će istima biti dostavljene službene pisane pozivnice. Za provjeru spiska poduzetnika i gospodarstvenika zadužuje se voditeljica financijskog odjela Kraljić Marija, a za dostavu poziva referent Bračko Bojan,

          komunalni redar Belše Drago zadužuje se da u dogovoru sa župnikom RKT Župe Mursko Središće velečasnim Tomislavom Antekolovićom dogovori posao rušenja borova kod spomenika – pila Svetog Trojstva na Trgu braće Radić u Murskom Središću, a umjesto borova biti će zasađeno drvo lipe. Drvo lipe potrebno je zasaditi i na ulazu u groblje Peklenica – Križovec. Isto je usuglašeno sa župnikom RKT župe Svetog Ladislava i Marije Kraljice Mursko Središće i predsjednicom VMO Križovec.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/1266

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1                                                GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 02.12.2013.                                                          Dražen Srpak