PSE PO ŠETNICI VODITI ĆETE PO PRAVILIMA, A NJIHOVE FEKALIJE BACATI U KANTE – 37. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 24.03.2014. godine na 37. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      PZC Varaždin d.d., Kralja Petra Krešimira IV 25, Varaždin – prihvaća se ponuda za radove na sanaciji poklopaca revizionih šahtova kanalizacije u iznosu od 4.972,43 kn (s PDV-om), za 2 šahta u ulici Josipa Broza Tita u Murskom Središću,

2.      Županijska liga protiv raka, Čakovec – odobrava se zamolba za ustupanje prostorije za sastanke kod TIC-a Mursko Središće, za dan 30.04.2014. godine (srijeda) u 19,00 sati za održavanje javnog predavanja na temu „Rana prevencija i liječenje karcinoma prostate“,

3.      Udruga mažoretkinja Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje grba Grada Mursko Središće za potrebe otiska istog na uniforme udruge,

4.      Oršuš Dražen, Sitnice 30, Mursko Središće – zahtjev za pomoć za rješenje gradilišta u Sitnicama dostavlja se VMO Sitnice na razmatranje i rješavanje,

5.      Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Čakovec – 10.04.2014. godine (četvrtak) definira se kao termin za provođenje izobrazbe – osposobljavanja stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva za Grad Mursko Središće, općine Sveti Martin na Muri, Vratišinec i Podturen, a isto će se provesti u prostorijama DVD Mursko Središće u vremenu od 09,00 do 15,00 sati – organizator je DUZS Čakovec,

6.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

            a) referent Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za narudžbu i                      postavljanje tabli upozorenja u svezi načina vođenja pasa na šetnici uz Muru u Murskom          Središću, te za narudžbu i postavljanje kanti za odlaganje psećih fekalija,

            b) referent Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za izradu odluke i   pokretanje akcije čišćenja javnih površina u svim naseljima na području Grada Mursko         Središće, što će se provoditi u sklopu programa javnih radova,

            c) referent Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za dostavu službenog         upozorenja općinama Selnica i Vratišinec u svezi onečišćenja i bacanja otpada građana na       lokaciji „Projnice“ kod Štrukovca,

            d) Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove     Grada Mursko Središće zadužuje se za provođenje sanacije odvodnje oborinskih voda u skladu    sa zaključcima VMO Hlapičina i VMO Peklenica,

            e) VMO Peklenica, zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun       zadužuju se za uklanjanje koševa sa košarkaškog igrališta u Peklenici i to odmah iz razloga           dotrajalosti istih, te je potrebno koševe popraviti i postaviti natrag na igralište u što skorijem            roku,

            f) gradonačelnik informira javnost da svi nositelji kućanstava – primatelji socijalne pomoći           imaju pravo biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade. U tijeku je postupak izrade revizije   ostvarivanja prava primanja zajamčene minimalne naknade što provodi Centar za socijalnu        skrb, a postupak se treba završiti najkasnije do 30.06.2014. godine. Nakon toga Grad Mursko          Središće će temeljem važeće Odluke o komunalnoj naknadi izvršiti razrez zaduženja komunalne naknade za sve građane za 2015. godinu. Svi građani koji neće ostvariti status primanja             zajamčene minimalne naknade kod Centra za socijalnu skrb, mogu predati službene          dokumentirane zahtjeve za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, temeljem važećih    kriterija:

            KRITERIJI ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE:

 

1)      ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 1.000,00 Kn. U prihode se ne uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći,

2)      ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći,

3)      ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, osoba sa priznatom 80%-tnom tjelesnom invalidnošću.

4)      ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – roditelj ili staratelj kronično bolesnog djeteta ili djeteta sa prirođenim anomalijama, do početka ostvarivanja samostalnih prihoda djeteta, a zbog povećanih troškova života nastalih temeljem troškova liječenja djece. Staratelji navedeno oslobođenje ostvaruju samo u slučaju ako bolesno dijete živi sa njima u zajedničkom kućanstvu. Pod pojmom kronično bolesne djece podrazumijevaju se slijedeće bolesti: cerebralna paraliza, epilepsija, šećerna bolest, teška astma, teške kronične neurološke bolesti (mišićna distrofija, multipla skleroza i druge teške bolesti prema nalazu liječnika specijalista), maligna oboljenja, djeca sa teškim psihičkim poremećajima. Pod pojmom prirođenih anomalija smatraju se sve prirođene anomalije koje značajno otežavaju kvalitetu života i samim time uzrokuju povećane troškove života, a osobito djeca sa Downovim sindromom, djeca sa prirođenim srčanim i bubrežnim bolestima ili prirođenim teškim anomalijama organa za kretanje i ostalih ekstremiteta. 

Oslobađanje plaćanja odnosi se isključivo na tekuću godinu i ne prenosi se na sljedeću godinu     stoga je zahtjev za oslobađanje plaćanja potrebno podnositi svake godine. Zahtjev se podnosi na   obrascu kojeg možete dobiti i predati u Gradskoj upravi Mursko Središće, Trg bana Josipa            Jelačića 10, 40315 Mursko Središće, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, osim ponedjeljkom   kada je radno vrijeme od 70,00 do 16,00 sati  i petkom od 70,00 do 14,00 sati. Napominjemo      još jednom da će se zahtjevi zaprimati u roku 15 dana od dana primitka rješenje ili uplatnica.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

  

Klasa: 021-05/14-01/404

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 24.03.2014.                                                                                  Dražen Srpak