Prostori u vlasništvu Grada ponuditi će se udrugama – zaključci 18. kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 20.11.2017. godine na 18. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

 1. Međimurska zaklada za obrazovanje Dr. Vinko Žganec, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – odobrava se isplata donacije u iznosu od 1 000,00 kuna
 2. IPA – Sekcija Hrvatska – odobrava se zakup oglasnog prostora dimenzija 120 x 45 u iznosu od 1.990,00 kuna za izdavanje edukativne brošure “Nasilje i mladi” .
 3. Prihvaća se ponuda tvrtke Nord-ing d.o.o., Uska 1, Čakovec za izradu geodetske snimke stvarnog stanja i preklop projektirane građevine, za izradu dodatka projekta prometnica i izradu projekta oborinske odvodnje za ulicu Matije Gupca i Mursku ulicu u iznosu od 15.512,50 kuna.
 4. Osnovna škola Mursko Središće – odobrava se korištenje sportske dvorane dana 30. studenog 2017. u vremenu od 18:00 do 20:00 sati zbog održavanja Večeri matematike.
 5. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić zadužuje se da sa lokalnim medijima uredi medijsko oglašavanje za 2018. godinu.
 6. Prihvaća se ponuda tvrtke Maxicon d.o.o., Kružna 22, Zagreb za uslugu provedbe propisanog monitoring izrade Godišnjeg izvješća o stanju odlagališta Hrastinka i provedbi propisanih mjera za 2017. godinu u iznosu od 35.000,00 kuna.
 7. Društvo žena Križovec – odobrava se pomoć za organizaciju dočeka sv. Nikole za djecu vrtića, sudionika priredbe i djecu iz Križovca do 4. razreda osnovne škole u iznosu do 800,00 kuna.
 8. Prihvaća se ponuda tvrtke Edison d.o.o., A. Starčevića 82, Pribislavec za nabavu, montažu, spajanje i programiranje izdvojenog signalno – upravljačkog panela i nabavu vatrodojavnog kabela u iznosu od 5.602,68 kuna + PDV.
 9. Dana 16. studenog 2017. godine na web stranici Grada Mursko Središće objavljeni je Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Središće za razdoblje 2017.-2022. godine.
 10. Filip Strojko, Križovec – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 750,00 kuna zbog primitka Dekanove nagrade.
 11. Za prostore u vlasništvu Grada Mursko Središće koji mogu služiti za potrebe udruga zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić da u roku od 14 dana raspiše poziv za iskazivanje javnog interesa, te gradonačelnik osniva povjerenstvo u sastavu koje će o pristiglim zamolbama odlučivati. Sastav povjerenstva: dr. Miljenko Cmrečak – predsjednik, te vijećnici Kristijan Antolović, Kristina Nestić, Ivana Maltarić i Milorad Pilipović.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/         2519

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1

Mursko Središće, 20.11.2017.

GRADONAČELNIK: Dražen Srpak