Priopćenje za medije Oporbe Općine Gornji Mihaljevec: Neuspjela 8. sjednica Općinskog vijeća

Dana 20.05.2022. godine u kasnim popodnevnim satima vijećnici Općinskoga vijeće Općine Gornji Mihaljevec su zaprimili poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća s opsežnim dnevnim redom od 13 točaka zakazanu sa 24.05.2022. godine.

Oporba GM je na zajedničkoj sjednici donijela zaključak da se neće odazvati navedenoj sjednici i zakazano vrijeme iz razloga što vladajući uporno krše Poslovnik o radu Općinskoga vijeća, te bahatošću nameću svoju volju. Stoga smo bili prisiljeni iskoristiti raspoložive demokratske metode da vladajuće koji su svi redom s Nezavisne liste Gorana Lovreca, pa u praksi on upravlja kao Načelnik Općine radom Općinskoga vijeća, da ih primoramo da poštuju hrvatske pozitivne propise, te Statut Općine Gornji Mihaljevec i Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec.

To iz slijedećih razloga:

 1. Poziv nije svojim potpisom i pečatom ovjerio predsjednik Općinskog vijeća, a kako je poziv dostavljen kao prilog putem elektroničke pošte ne može se smatrati da ima elektronički potpis. Izražavamo opravdanu sumnju da je Dnevni red kreirao Općinski načelnik, a ne Predsjednik Općinskog vijeća, što je nedopustivo, jer Načelnik za svoj rad odgovara vijeću, a ne obrnuto.
 2. Prijedlog Odluka iz točaka 9. – 11. nisu provedeni po proceduri propisanoj Poslovnikom.
 3. Poziv s radnim materijalima nije dostavljen u roku koji propisuje Poslovnik
 4. Točno da se zbog javnosti rada poziv može dostaviti elektroničkim putem, ali po Zakonu o pravo na pristup informacijama mora se i javno objaviti na mrežnim stranica, te uputiti građane da se mogu putem propisanog obrasca prijaviti za nazočnost sjednici Općinskog vijeća. Ne prihvaćamo više da je rad tijela općinske samouprave tajna, što se u mandatu aktualnog Općinskog načelnika provodi.
 5. Predloženi dokumenti su napravljeni u obliku natuknica, što je neprihvatljivo.
  • Dokument o inventuri nije ispravno napravljen, što znači da ni inventura nije provedena.
  • Izvještaj o izvršenju proračuna je nezakonit jer nema podataka u prvoj koloni,
  • Izvještaj načelnikovog rada u polugodišnjem razdoblju je čisto prepisivanje natuknica od prošlih izvještaja, a umjesto argumentiranih pokazatelja rada Načelnika Općine, predstavlja njegov osobni obračun sa Željkom Tomašićem (predsjednik DPM i Društva VETERAN) i bivšim zaposlenicima JUO, koji su zbog mobinga Načelnika raskinuli ugovore o radu.
  • U Skupštinu trgovačkog društva su očigledno imenovani ljudi, bliski s predsjednikom NK „Jedinstvo“
 1. Tako će biti dok vladajući ne počnu primjenjivati pozitivne hrvatske propise, Statut Općine i Poslovnik o radu Općinskog vijeća. Ne prihvaćamo više biti demokratski ukras samovolji i bahatosti vladajućih koji vode računa samo o svojim interesima, a potpuno zanemaruju interese mještana, posebno ugroženih kategorija.

Oporba OV Općine Gornji Mihaljevec

======================================

predsjednik Kluba: Željko Dvanajščak

članovi: Mladen Borko, Franjo Kovačić, Boris Resman

Općina Gornji Mihaljevec, Općinsko vijeće

Klub vijećnika zajedničke liste kako smo sudjelovali na proteklim izborima za Općinsko vijeće (Nezavisna lista Matija Posavec – NL, Hrvatska demokratska zajednica – HDZ i Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS)

POZIV NA SJEDNICU

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/22-01/02

URBROJ: 2109/21-02-22-1

Gornji Mihaljevec, 19.05.2022.godine

Temeljem članka 34. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 02/19, 5/20, 20/20, 6/21) i članka 55. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 02/19,12/20, 6/21)

S A Z I V A M

 

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec, koja će se održati

 24.svibnja  2022. godine, s početkom u 20:00 sati u

prostorijama Doma kulture Gornji Mihaljevec (vijećnica)

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

             

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije Općine Gornji Mihaljevec i verifikacija mandata-svečana prisega člana Općinskog vijeća Flinčec Damira, Dragoslavec Breg (materijal u prilogu)
 2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća (materijal u prilogu)
 3. Aktualni sat
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i popratni prilozi: izvršenje plana razvojnih programa i obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna (materijal u prilogu) za 2021. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju programa građenja i objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu (materijal u prilogu),
 6. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu (materijal u prilogu),
 7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (materijal u prilogu),
 8. Izvješće o izvršenju socijalnog programa za 2021. godinu (materijal u prilogu)
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja- višak prihoda Općine Gornji Mihaljevec za 2021. godinu (materijal u prilogu)
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o provedenom popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Gornji Mihaljevec za 2021. godinu (materijal u prilogu)
 11. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na groblju Gornji Mihaljevec
 12. Prijedlog Zaključka o izvješću načelnika za razdoblje 01.07.2021 – 31.12.2021.
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine za trgovačko društvo Park mladosti o.o.Gornji Mihaljevec koje će se osnivati nakon 25.05.2022. godine

 

S poštovanjem,

Predsjednik

Općinskog vijeća

Robert Veselko

Sukladno odredbi članka 45. Statuta podnosim Općinskom vijeću Općine Gornji Mihaljevec, slijedeće

IZVJEŠĆE NAČELNIKA

za period srpanj – prosinac 2021.godine

 1. UVODNI DIO

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, osigurava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinica lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa Zakonom i Statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

U izvještajnom razdoblju u okviru svog djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Gornji Mihaljevec  koji su mi povjereni Zakonom, utvrđivao sam prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća. Provedbu navedenih zadaća, ostvarivao sam na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela.

 1. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

U svom izvještajnom razdoblju do 31.prosinca 2021.godine, započeo sam sa intenzivnim sastancima i razgovorima sa gospodarstvenicima, udrugama, mjesnim odborima  i stanovništvom, koje i dalje primam radi rješenja problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih, gospodarskih i ostalih. Redovito sam sudjelovao na svim sastancima koje je sazivao Župan Međimurske županije, prisustvovao sam svečanim sjednicama Gradskih i Općinskih vijeća susjednih gradova i općina, kao i koordinacijama i susretima sa čelnicima gradova i općina naše Županije.

Odrađivali smo poslove na svim poljima glede važnih projekata općine: kanalizacija za područje cijele Općine, Park Mladosti u Gornjem Mihaljevcu,modernizacija javne rasvjete, održavanje prometnica, prpirema dokumanetacije i prijava na raspisane natječaje.

Osim općih poslova redovito surađujem s županijskim te državnim tijelima koje obuhvaća redovitu komunikaciju s tijelima županijske i  državne vlasti u smislu slanja poziva, dopisa, zamolbi upućenih Vladi i članovima Vlade RH i drugim čelnicima državne kao i županijske uprave u kojima je zatražena pomoć u rješavanju problema koji su se pojavili u pojedinim djelatnostima.

Proračun u izvještajnom razdoblju je na prihodovnoj strani izvršen sa visokim postotkom kao i rashodova strana.Pored navedenog u  izvještajnom razdoblju proračun bilježi pozitivni rezultat te najviši je u povijesti općine..

Javnost rada organizirana je putem službene stranice Općine Gornji Mihaljevec, oglasnim pločama  te direktnim pružanjem informacija građanima. Opći akti Općinskog vijeća i načelnika redovito se objavljuju Službenom glasniku Međimurske Županije i na Internet stranici općine  www.gornjimihaljevec.hr

A najveći dio vremena načelniku je oduzeto na pripremu i opsluživanje različitih ispektorata zbog različitih prijava Željka Tomašića,udruga pod njegovom ingerencijom, bivših zaposlenika općine te oporbenih vijećnika.  Hvala im što su upropastili vrijeme koje se moglo i može korisno iskoristiti.

U Gornjem Mihaljevcu,  30.03.2022. godine

Načelnik

Goran Lovrec