Priopćenje vijećnika u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija Deana Hunjadija i Andreasa Lisjaka

Vijećnici u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija

Dean Hunjadi

Andreas Lisjak

Sredstvima javnog priopćavanja

Tko se boji Izvješća revizije Općine Sveta Marija za 2018. godinu?

Posljednjoj sjednici  Općinskog vijeća Općine Sveta Marija nisu uz, još neke  oporbene vijećnike, prisustvovali vijećnici Dean Hunjadi i Andreas Lisjak koji su na taj su način izrazili svoje nezadovoljstvo što općinski vijećnici nisu imali mogućnost raspravljati o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveta Marija za 2018. godinu, a koja je i javno objavljena  na stranicama Državne revizije.

https://www.revizija.hr/UserDocsImages/izvjesca-novo/Revizije%20-%202019/LOKALNE_JEDINICE/POJEDINACNA_IZVJESCA/OPCINE/SVETA_MARIJA.pdf

Naime, samo Izvješće o reviziji bilo je na dnevnom redu 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Marija, održane 31.03.2020. godine, no ona je bila održana u elektronskom obliku, na što su vijećnici MDS-a i SDP-a reagirali preko medija: “Ono što je za nas bitno, da se o predloženim točkama dnevnog reda neće moći raspravljati, već će se o njima moći samo izjašnjavati. za/protiv/suzdržan, a nama je rasprava bitna, pogotovo o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveta Marija za 2018. godinu. Mislimo da je bitno da se otoj točki raspravlja transparentno i u javnosti, i po potrebi dobiju odgovori na pitanja, a koja imamo. Ovdje je zanimljivo napomenuti da je ova točka, Izvješće revizije, bila na Dnevnom redu prethodne, 21. sjednice vijeća, ali je skinuta s Dnevnog reda na prijedlog Andreasa Lisjaka, jer vijećnici nisu dobili Izvješće na ruke kao materijal, već samo mogućnost uvida u Izvješće na samoj sjednici. Vijećnici su sada dobili izvješće samo u elektronskom obliku, ali ne i mogućnost da postavljaju pitanja i da raspravljaju o izvješću. „ .

22. sjednica Općinskog vijeća Svete Marije održana je u elektronskom obliku i na njoj je sa 6 glasova vladajuće većine (tada HSS) donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveta Marija za 2018. g.

Na 25. Sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.09.2020. godine, koja nije održana u elektronskom obliku, vijećnik Andreas Lisjak zatražio se da se u dnevni red ove ili naredne sjednice ponovno  uvrsti Izvješće o reviziji, kako bi se o njoj mogla obaviti rasprava, ali taj prijedlog nije prihvaćen.

Zašto smo inzistirali na javnoj raspravi i mogućnošću postavljanje nekih pitanja koja otvara Izvješće o reviziji?                                                                                                                                                                  Umjesto odgovora citirat ćemo samo neke dijelove  nalaza revizije :

„Rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 14.989,00 kn, od čega se 13.747,00 kn odnosi na naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (u iznosu 2,00 kn po prijeđenom kilometru), prema ispostavljenim putnim nalozima. Navedeni putni nalozi nisu ovjereni, nemaju redni broj i ne sadrže izvješća sa službenih putovanja i druge dokaze o obavljenom službenom putu. Za dio naknada isplaćenih u iznosu 1.242,00 kn nisu ispostavljeni putni nalozi niti je ustrojena druga evidencija korištenja privatnog automobila u službene svrhe.“

„Državni ured za reviziju nalaže ustrojiti i voditi pomoćne knjige i druge pomoćne evidencije u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Nalaže provoditi ovjeru knjigovodstvenih isprava od zakonskog predstavnika ili ovlaštene osobe u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Nalaže transparentno voditi knjigu ulaznih računa za sve primljene račune u proračunskoj godini, bez obzira kada će se račun platiti i na način plaćanja. Također, za promet gotovim novcem nalaže ustrojiti i voditi blagajničko poslovanje. Nalaže voditi evidencije o korištenju privatnog automobila u službene svrhe, odnosno ispostaviti putne naloge s propisanim podacima u skladu s odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Predlaže ulaznim računima po kronološkom redu dodijeliti jedan redni broj, prema kojem se računi mogu pratiti u poslovnim knjigama.“

„S obzirom na procijenjenu vrijednost nabave navedenih radova, Općina je trebala postupiti prema odredbi članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, prema kojoj kod postupaka jednostavne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kn za nabavu roba, nabavu provodi odgovorna osoba Općine upućivanjem poziva za dostavu ponuda na adrese više (najmanje tri) gospodarskih subjekata po vlastitom izboru, a iznimno, poziv se može uputiti samo jednom gospodarskom subjektu. S odabranim ponuditeljem zaključuje se ugovor. Ukoliko je nabava podijeljena na pojedine dijelove, trebalo je planom nabave zasebno planirati nabave robe, radova i usluga, kako bi se primijenio odgovarajući postupak jednostavne nabave u skladu s Pravilnikom.“

„Državni ured za reviziju nalaže objaviti na svojim internetskim stranicama popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Nalaže voditi registar ugovora sa propisanim podacima u skladu s odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Nalaže provoditi postupke jednostavne nabave roba, radova i usluga u skladu s planiranim iznosima u planu nabave i prema procedurama propisanim odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave“

Ovaj nalaz Državne revizije za Općinu Sveta Marija  jedan je od najobimnijih takvih dokumenata uspoređujući ga s nalazima drugih općina, ima čak 25 stranica, a Državna revizija dala je čak 20 naloga kojima se nalaže Općini Sveta Marija da uskladi svoje poslovanje sa zakonskim okvirima.