Predsjednik Općinskog vijeća Selnica Nikola Hren saziva sjednicu OV za 13. rujna 2021. godine

KLASA: 021-05/21-01/30

URBROJ: 2109-15-21-01

Selnica, 8. rujna 2021.

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 30. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/21) i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 5/21) predsjednik Općinskog vijeća Općine Selnica

 

s a z i v a

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica   13. rujna 2021. godine u 19,00 sati u dvorani Doma kulture u Selnici

 

 • USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OV ODRŽANE 13.7. 2021. GODINE
 • USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. HITNE SJEDNICE OV ODRŽANE 2.9.2021. GODINE
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA
 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 01.01.

do 30.06.2021. godine

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Selnica za 2021. godinu
 2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Donjem Zebancu
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju kandidata za člana u Nadzornom odboru Međimurskih voda d.o.o., Čakovec
 4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 5. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje zgrade dječjeg vrtića „Selnički zvončići“
 6. Izvješće općinskog načelnika od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine te
 7. Ostala pitanja i prijedlozi.

U prilogu poziva dostavljaju se Zapisnici s 2. sjednice Općinskog vijeća održane 13.7.2021. godine i 3. sjednice Općinskog vijeća održane 2.9.2021. godine te materijali za točku 1., 2., 3., 4., 5. i 6. dnevnog reda.

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikola Hren, dipl. iur, v.r.