Predsjednik Općinskog vijeća Općine Selnica Branko Perčić saziva 18. sjednicu

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA        

 O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

KLASA: 021-05/19-01/20

URBROJ: 2109-15-19-01

Selnica, 14. kolovoza 2019.

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18)

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

 

u  PETAK – 23. kolovoza  2019. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4

 

 • AKTUALNI SAT
 • USVAJANJE IZVODA ZAPISNIKA S 17. SJEDNICE OV-a, održane 17. lipnja 2019.
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine
 2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 4. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Selnici
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
 6. Prijedlog Odluke o davanju financijske podrške za projekt očuvanja međimurskog konja od izumiranja
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnicu
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Selnica
 9. Ostala pitanja i prijedlozi.

U prilogu poziva dostavlja se Izvod iz Zapisnika s 17. sjednice OV-a, održane 17. lipnja 2019. godine, te materijali za točku 1., 2., 3., 4., 6., 7. i  8.  dnevnog reda. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu vezano uz točku 5. Dnevnog reda možete pogledati u uredu Općine Selnica.

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Branko Perčić, mag.ing.aedif., v.r.