Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Zvonko Vrtarić sazvao 11. sjednicu

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13 i 03/18)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 31.01.2019. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,
 3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće,
 4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Grada Mursko Središće,
 6. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju investicija, b) Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Mursko Središće,
 7. Prijedlog Odluke o deponiranju slobodnih novčanih sredstava,
 8. Prijedlog Odluke o IV iz mjenama Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane u Murskom Središću s uključenim inventarom.
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju boravka starijih osoba s prebivalištem na području Grada Mursko Središće u domovima za starije i nemoćne osobe, 
 11. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Mursko Središće,
 12. Prijedlog Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić” u Čakovcu.
 13. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za proračun i financije.

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

____________________________________________________________________________