PREBROJITI ĆE SE SVI PSI U GRADU – 40. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 22.04.2014. godine na 40. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Knjižnica „Nikola Zrinski“, Trg republike 4, 40000 Čakovec – gradonačelnik prima na znanje Izvještaj o stručnom nadzoru nad radom Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće te će problemi biti rješavani u skladu sa proračunskim mogućnostima, a izvještaj se dostavlja ravnateljici Knjižnice Mursko Središće, Vlasti Horvat, na daljnje postupanje,

2.       „Međimurska priroda“, Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec – aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, informacija o dodatnim zadaćama – informacija se prima na znanje te se provođenje isto zadužuje Komunalni odjel Grada Mursko Središće,

3.      Međimurska županija, župan, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje Odluku o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, a odluka je važeća od 22. travnja do 01. listopada 2014. godine,

4.      Bravarija Josip Murković, Frankopanska 17, Peklenica – prihvaća se ponuda za izradu  čeličnog nosača za viseću kuglanu za potreba Udruge umirovljenika Mursko Središće, u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om), a račun će se podmiriti iz sredstava za udruge umirovljenika,

5.      Centar za rehabilitaciju „Lasta“, Putjane 15, Čakovec – odobrava se zamolba za privremeno sufinanciranje odraslih osoba s posebnim potrebama u dnevnom boravku centra, za 1 osobu iz Murskog Središća koja koristi usluge centra „Lasta“, u iznosu od 500,00 kn mjesečno do sklapanja ugovora sa nadležnim ministarstvom, iz sredstava za udruge invalida,

6.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) komunalni redar Belše Drago zadužuje se da u dogovoru sa ŠRD „Mura“ organizira čišćenje smeća i granja u lučici na Muri u Murskom Središću,

2) komunalni redar Belše Drago zadužuje se za organizaciju vanjskog uređenja objekta i ograde kapelice u ulici Matije Gupca u Murskom Središću,

3) gradonačelnik usvaja zaključa da će od kipova koje izrađuju umjetnici Štebih Mihael iz Čakovca i Kiraly Ferenc iz Lendave, jedan kip postaviti povodom Dana Grada Mursko Središće u svibnju, a jedan kip će se postaviti u kolovozu povodom manifestacije Ljeto uz Muru,

4) temeljem zamolbe VMO Križovec, odobrava se nabava cijevi za odvodnju oborinskih voda kod nogometnog igrališta u Križovcu, a potrebna financijska sredstva osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna,

5) temeljem zaključaka sa sjednica Kolegija gradonačelnika i načelnika Međimurske županije od 16.04., gradonačelnik usvaja zaključak da je do kraja 2014. godine potrebno provesti akciju prebrojavanja pasa u svim naseljima na području Grada Mursko Središće, u cilju rješavanja problematike cijepljenja pasa, lutanja pasa i u cilju spriječavanja širenja zaraznih bolesti,

6) gradonačelnik usvaja zaključak kojim se kao najpovoljnija od 3 pristigle ponude za uređenje prostorija arhiva za potrebe Grada Mursko Središće izabire ponuda poduzeća „Tekeli projekt inženjering“ iz Murskog Središća u iznosu od 47.612,50 kn, (uključujući PDV), te ponuda firme „Elektro-mont“ iz Selnice za uređenje elektroinstalacija arhiva u iznosu od 5.900,00 kn (uključujući PDV). Potrebna financijska sredstva osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna,

7) zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko zadužuje se za pribavljanje ponuda ovlaštenih firmi za kupnju dijelova i bojanje svih dječjih igrališta u svim naseljima na području Grada, prema prethodno obavljenoj provjeri stanja dječjih igrališta.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/534

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 22.04.2014.                                                                            Dražen Srpak