POZIVAJU SE GRAĐANI DA ŠETNJOM PO „ZEBRAMA“ UKAŽU NA PROBLEM KAMIONSKOG PROMETA – 58. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 08.09.2014. godine na 58. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.    Muzej Međimurja Čakovec, Trg Republike 5, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje i načelno prihvaća prijedlog tj. inicijativu EU projekt „Putovi Zrinskih“ a svi daljnji detalji dogovarat će se sa Muzejom Međimurja,

2.    Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Međimurske županije, J.J. Strossmayera 9, Čakovec – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za natjecanje invalida DR SŠNIDOR u Makarskoj dana 26.27. i 28.09.2014. godine za troškove prijevoza autobusom, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za invalidne osobe,

3.    Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Zadravec Stjepan i Kolarić Stanislav iz Murskog Središća upućuju se na polaganje ispita za brodarce (skelari) za skelu Mursko Središće-Fusek, ispiti će biti održani dana 24.09.2014. godine u Osijeku, u organizaciji Lučke kapetanije Osijek, a nakon uspješno položenih ispita i njihovog upisivanja u brodarsku knjižicu skela Mursko Središće-Fusek će do kraja plovidbene sezone prometovati svaki dan,

2) dana 18.09.2014. godine (četvrtak) u Murskom Središću obilježit će se Europski tjedan kretanja pod sloganom „Naše ulice, naš izbor“ a cilj je ukazivanje na sve veće probleme prometnog zagušenja i onečišćenja, što je naročito izraženo u centru Murskog Središća zbog velikog teretnog prometa. Pozivaju se građana da se odazovu navedenoj akciji u 10,00 sati dana 18.09. u centru Murskog Središća, gdje će biti organizirana šetnja pješačkim prijelazima kako bi se ukazalo na sve veći problem kamionskog prometa. Nakon toga na parkiralištu kod Mure u Murskom Središću biti će održana prometna prezentacija za sve zainteresirane građane,

3) Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika i Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuju se da najkasnije do 12.09. organiziraju izvođenje radova iscrtavanja pješačkih prijelaza u ulici Vladimira Nazora, na početku ulice i kod Osnovne škole Mursko Središće prema ambulanti,

4) Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika i Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuju se za izradu troškovnika i pribavljanje ponuda za izvođenje radova potrebnih za odvodnju oborinskih voda kod ulice Sitnice i početka romskog naselja Sitnice, a troškove radova podmiriti će Ured za nacionalne manjine Zagreb,

5) Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju radova uređenja tj. šljunčanja i ravnanja poljskog puta „Capaš“ koji vodi od Hlapičine prema Selnici, u maksimalnom iznosu do 3.000,00 kn vrijednosti radova i materijala,

  

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

  

Klasa: 021-05/14-01/­1000

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1        

 

 

Mursko Središće, 08.09.2014.     GRADONAČELNIK: Dražen Srpak