POLAGATI ĆE SE ISPITI ZA RUKOVANJE MOTORNOM KOSILICOM I TRIMEROM – 46. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 02.06.2014. godine na 46. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.     ŠRD „Mura“ Mursko Središće – zamolba za uređenje pristupnog makadamskog puta od naselja Hlapičina prema vodi „Šudrana“ prima se na znanje te se dostavlja Općini Sveti Martin na Muri na rješavanje, pošto se navedeni put nalazi na njihovom teritoriju,

2.     Liklin Dalibor i Silvija, Josipa Broza Tita 63, Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje boravka Luke Liklina u Toplicama Sveti Martin od 23.06. do 28.06.2014. godine za selekciju mlađih kategorija U 12 nogometaša sjeverozapadne Hrvatske, u jednokratnom iznosu od 590,00 kn, što predstavlja 50% ukupnog troška, a navedeno će biti podmireno iz sredstava rezerve za sport,

3.     Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) dogovoreno je da će OPG Zobić Miljenko iz Murskog Središća tijekom ovog tjedna izvršiti tretiranje herbicidima biljnog pokrova u gospodarskoj zoni „Brezje“ u Murskom Središću,

2) gradonačelnik usvaja zaključak da je Javnoj ustanovi „Međimurska priroda“ Križovec potrebno uputiti službeni dopis kojim gradonačelnik traži njihovo očitovanje o uvjetima tretiranja komaraca u zaštićenom krajoliku rijeke Mure,

3) gradonačelnik usvaja zaključak da radnici zaposleni u programu javnih radova trebaju obaviti polaganje propisanog ispita za rukovanje trimerom i motornom kosilicom, te se upućuju na polaganje navedenog ispita a za organizaciju se zadužuju referent Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago,

4) zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za naručivanje poslova izmjere parcele u ulici Matije Gupca na k.br. 106 u Murskom Središću, na kojoj će se urediti dječje igralište zatvorenog tipa, te se zadužuju i za izradu prijedloga izgleda i sadržaja budućeg dječjeg igrališta,

5) referent Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za kontrolu drveća zasađenog na šetnici uz Muru u Murskom Središću, te je potrebno izraditi popis drveća koje je posušeno ili uništeno i treba ga zamijeniti, te naručiti potreban broj drvenih štafli za fiksiranje drveća,

6) gradonačelnik obaviještava građane i javnost da se akcija sakupljanja humanitarne pomoći tj. boja i pribora za farbanje unutarnjih zidova za pomoć poplavljenim područjima uz rijeku Savu nastavlja – produžuje do 06.06.2014. u vremenu od 18,00 – 20,00 sati u vatrogasnom domu DVD Mursko Središće,

7) Maltarić Ivana, predsjednica VMO Peklenica, zadužuje se za organizaciju sastanka predstavnika Grada Mursko Središće sa mještanima Čakovečke ulice u Peklenici, u cilju dogovora za izmještanje ograda, za potrebe gradnje pješačke staze u Čakovečkoj ulici,

8) Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za dostavu požurnice HAKOM-u u svezi obrazloženja za uvjete radijske frekvencije za gradski radio,

9) gradonačelnik usvaja zaključak kojim se odobrava isplata jednokratne novčane pomoći UNICEF-u Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (iz sredstava za Crveni križ) za pomoć poplavljenim područjima uz rijeku Savu,

10) Bračko Bojan, referent za informiranje, zadužuje se za objavu obrasca za dostavu podatka o poduzećima, firmama, obrtnicima i OPG-ima, kojim se navedene poziva da dostave svoje podatke za objavu na gradskoj web stranici u svrhu pomoći za njihovu besplatnu promidžbu i u cilju što kvalitetnijeg informiranja građana. Obrazac će, uz popratni dopis obrazloženja, biti objavljen na službenoj gradskoj web stranici te u lokalnim tjednicima i drugim medijima,

11) Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za prikupljanje ponuda za adaptaciju kuhinje Dječjeg vrtića „Maslačak“ u Murskom Središću, a što je potrebno provesti sukladno nalogu sanitarne inspekcije, a prema projektu adaptacije koji je izradio arhitekt Lorand Klemenčić iz Čakovca.

  

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/­666

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                   GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 02.06.2014.                                                              Dražen Srpak