PO 3.000 KUNA ZA „DANE PEKLENICE“ I PROSLAVU „OLUJE“

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 01.06.2015. godine na 89. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1.Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje obavijest o postignutim rezultatima na 14. Olimpijskom festivalu 13.05. u Čakovcu: Vlatka Oršoš – srebrna medalja u disciplini – bacanje loptice u dalj, te Ema Bogdan – brončana medalja u disciplini skok u dalj s mjesta, a DV „Maslačak“ je osvojio ukupno 5. mjesto u konkurenciji 17 dječjih vrtića. Gradonačelnik čestita i pohvaljuje navedene, te obaviještava javnost da će ove godine prijam gradonačelnika za zaslužne sportaše, klubove i udruge biti održan tijekom prosinca, te će onda svi biti pozvani na isti, temeljem ostvarenih uspjeha,
 1. 2. VMO Peklenica – odobrava se zamolba za financijsku pomoć u realizaciji manifestacije „Dani Peklenice“ 25.06. do 28.06. u iznosu od 3.000,00 kn a isto je planirano u proračunu Grada na stavci reprezentacije,
 1. 3. Grad Knin, Dr.Franje Tuđmana 2, 22300 Knin – odobrava se zamolba za potporu u proslavi 20-te obljetnice VRO „Oluja“ Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 05.08.2015. godine te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kn iz sredstava ostalih tekućih donacija,
 1. 4. KLA „Povratak“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za sudjelovanje na sportskim susretima 27.06. u Slatini, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.800,00 kn za podmirenje troškova autobusa i kotizacije,
 1. 5.„Neimar“, Josipa Šajnovića 4, Mursko Središće – usvaja se ponuda za provođenje stručnog nadzora pri rekonstrukciji Društvenog doma u Peklenici, u ukupnom iznosu od 4.625,00 kn,
 1. 6. VMO Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zapisnik 3. sjednice VMO Mursko Središće, te usvaja sljedeće zaključke:
 1. a) predsjednik VMO Mursko Središće Kristijan Antolović i voditelj odjela za graditeljstvo Antun Šimunić zadužuju se za dogovor u svezi uređenja škarpe i postavljanje ograde oko dječjeg igrališta u Poljskoj ulici u Murskom Središću,
 2. b) pročelnik Ureda Grada Miljenko Štefanić i voditeljica TIC-a Dolores Vrtarić zadužuju se za pripremu odluke o kriterijima za dodjelu gradske nagrade za sportaša godine,
 3. c) komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za pribavljanje ponuda za asfaltiranje ulice prema nogometnom igralištu Šoderka u Murskom Središću,
 1. 7. Ljekarne „Joukhadar“, Ozaljska 50, Zagreb – usvaja se ponuda medicinskog materijala (trakica) za potrebe mjerenja kolesterola i triglicerida za Udrugu dijabetičara Mursko Središće, u ukupnom iznosu 911,36 kn, iz sredstava za pomoć osobama s invaliditetom,
 1. 8. kao najpovoljnija od 2 pristigle ponude po natječaja za presvlačenje asfaltnog sloja „Gornje ulice“ u Štrukovcu odabire se ponuda firme „Tegra“ d.o.o. Mihovljanska 70, Čakovec, u ukupnom iznosu od 93.837,75 kn, s kojoj će se sklopiti ugovor o obavljanju radova, dok će se obračun izvršiti temeljem stvarno izvedenih radova. U slučaju prekoračenja planiranog proračunskog iznosa za navedene radove, dodatna sredstva će se osigurati narednim rebalansom proračuna,
 1. 9. gradonačelnik donosi Odluku o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja na području Grada Mursko Središće, ista će se u svrhu upoznavanja javnosti i građana objaviti u medijima i na službenoj gradskoj web stranici www.mursko-sredisce.hr te stupa na snagu i primjenjuje se od 01.09.2015. godine,
 1. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. Bojan Bračko, referent za informiranje, zadužuje se za dostavu službenog dopisa javnom poduzeću „Međimurje plin“ Čakovec u svezi           potrebe žurnog izmještanja trase plinovoda kod parcele investitora Dobranić Josipa u ulici Marka Kovača (Gospodarska zona Brezje) u       Murskom Središću, zbog početka gradnje,
 • 2. Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za izradu prijedloga uređenja odnosa u svezi zakupa poslovnog prostora u                  vlasništvu Grada u sportskoj dvorani Mursko Središće,

3. gradonačelnik usvaja zaključak o doniranju tableta za Osnovnu školu Mursko Središće, kao nagradu za najboljeg učenika povodom                        Dana škole 29.05.2015. godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/776

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 01.06.2015.                                                                       Dražen Srpak

pekel 12

danip 2