PLANIRA SE OTVARANJE GINEKOLOŠKE ORDINACIJE U MURSKOM SREDIŠĆU

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 12.05.2014. godine na 43. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Bogdan Nedeljko, Sitnice 15, Mursko Središće – odobrava se zamolba podmirenje računa autobusne mjesečne karta za Bogdan Renatu, učenicu 4. razreda Škole za medicinske sestre u Zagrebu, zbog slabijeg imovinsko-socijalnog stanja,

2.      Gradonačelnik usvaja Godišnji obračun proračuna Grada Mursko Središće za 2013. godinu se isti kao prijedlog dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

3.      Radioklub „Međimurje“ Čakovec – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za održavanje 23. Otvorenog prvenstva Međimurja u amaterskoj radiogoniometriji dana 18.05.2014. godine, te se u navedenu svrhu isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava za tehničku kulturu – za radio klub sekciju Mursko Središće,

4.      Gradonačelnik usvaja zaključak da je Grad Mursko Središće pristupio rješavanju problema provođenja akcija dezinsekcije i deratizacije na način da su prvo izrađeni propisani programi mjera i provedbeni plan, a o detaljnim postupcima dezinsekcije će se odlučiti nakon povlačenja visokog vodostaja rijeke Mure,

5.      Kao najpovoljnija od 2 pristigle ponude za rušenje stare dotrajale kuće u ulici Matije Gupca k.br. 106  u Murskom Središću izabire ponuda firme „Levačić usluge“ d.o.o.  iz Murskog Središća, u iznosu od 5.000,00 kn, uključujući i PDV. Usvaja se zaključak da će se na navedenoj lokaciji urediti dječje igralište zatvorenog tipa, što je potrebno predvidjeti u prostornom planu. Gradonačelnik u ime Grada Mursko Središće javno zahvaljuje obiteljima koje su Gradu besplatno darovale navedeno zemljište na tzv. gruntu Keglovih u Murskom Središću,

6.      Centar za rehabilitaciju „Lasta“, Putjane 15, Čakovec – odobrava se dopuna zaključka sa 40. sjednice kolegija gradonačelnika održane dana 22.04. na način da se odobrava zamolba za privremeno sufinanciranje odraslih osoba s posebnim potrebama u dnevnom boravku centra, za 1 osobu iz Murskog Središća koja koristi usluge centra „Lasta“, u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno do sklapanja ugovora sa nadležnim ministarstvom, iz sredstava za udruge invalida,

7.      Sa ravnateljem Doma zdravlja Čakovec dr. Vrčić Brankom dogovoreno je da se krene u predbilježbu pacijentica zbog planiranog otvaranja ginekološke ordinacije u Murskom Središću, te će se u tom cilju organizirati sastanak između glavne patronažne sestre Doma zdravlja Čakovec, patronažne sestre Ambulante Mursko Središće i predstavnika Grada Mursko Središće,

8.      U ime Grada Mursko Središće, svoje osobno ime te u ime autora knjige (gđa. Grozdana Rob i prof. dr. sc. Đuro Blažeka), čast mi je i zadovoljstvo pozvati građane na svečano predstavljanje knjige „Rječnik Murskog Središća“, u kojem se na 695 stranica detaljno opisuje govor Murskog Središća i znanstveno opisuje obimna rječnička građa. U prilogu knjige nalaze se vrijedne slike iz povijesti Murskog Središća.    Svečano predstavljanje održat će se 23.05.2014. godine         (petak),

s početkom u 18,00 sati u prostorijama DVD Mursko Središće, Frankopanska 8.

Osim autora, o knjizi će govoriti i prof. dr. sc. Ante Bežen (Učiteljski fakultet Sveučilišta u   

Zagrebu) i doc. dr. sc. Ines Virč (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), a između izlaganja

održavat će se kulturno-umjetnički program.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/595

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 12.05.2014.                                                                            Dražen Srpak