PLANINARI IDU NA HIMALAJE U NEPAL, LIJEPOM NAŠOM 22.10. – 57. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 01.09.2014. godine na 57. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.    Gradonačelnik raspisuje Javni poziv korisnicima proračuna Grada Mursko Središće za dostavu programa i financijskih planova za 2015. godinu, a rok za dostavu programa i planova je 03.10.2014. godine. Javni poziv biti će objavljen na oglasnoj ploči Grada, službenoj gradskoj web stranici www.mursko-sredisce.hr , na web stranici www.muralist.hr, te u lokalnim tjednicima „Međimurje“ i „Međimurske novine“,

2.    Županijska uprava za ceste, Mihovljanska 70, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje odgovor na traženje za postavljanje prometnih ogledala u Murskom Središću, te usvaja zaključak da Grad Mursko Središće inzistira na postavljanju prometnog ogledala u Martinskoj ulici u Murskom Središću, kod ulaska na navedenu ulicu sa parkirališta od zgrade u kojoj su smješteni „Hrvatska pošta“ i Porezna uprava,

3.    PD „Bundek, Mursko Središće – odobrava se zamolba za sponzorstvo organizacije trekinga na području Himalaje u Nepalu krajem 09. i početkom 10. mjeseca 2014.godine, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kn iz sredstava predviđenih za PD „Bundek“,

4.    PD „Bundek“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 17.01. i 18.01.2015. godine za organizaciju 16. Vincekovog pohoda, te se za navedenu namjenu odobrava besplatno korištenje sportske dvorane o čemu će se sklopiti odgovarajući ugovor,

5.    Savjetodavna služba, Javna ustanova za djelatnost u poljoprivredi, Savska cesta 41, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje od strane Savjetodavne službe raspisani Javni poziv za podnošenje zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2015. godinu, te se obaviještavaju građani da će Savjetodavna služba dana 09.09. (utorak) s početkom u 19,00 sati u Vatrogasnom domu Mursko Središće održati službenu prezentaciju javnog poziva i savjetovanje za šumoposjednike i za sve zainteresirane građane. Grad će javnost o istom obavijestiti putem službene web stranice te oglasima na Radiju 105 Selnica koji će biti čitani dana 05.09, 06.09., 08.09. i 09.09.2014. godine,

6.    Gradonačelnik usvaja prijedlog Odluke o suradnji između Općine Narda (Mađarska) i Grada Mursko Središće (Hrvatska) – Sporazum o bratimljenju planira se potpisati u Murskom Središću dana 04.12.2014. godine, na blagdan Svete Barbare, zaštitnice rudara – navedeni prijedlog odluke dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

7.    „Kop“, Marka Kovača 62, Mursko Središće – usvaja se ponuda za kupnju 8 komada ljetnih odora za pogrebnu ekipu groblja Mursko Središće  po cijenama za hlače 250,00 kn/kom, košulja 145,00 kn/kom plus PDV, a sredstva za kupnju istog biti će planirana u gradskom proračunu za 2015. godinu,  

8.    Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Vrtarić Zvonko, zamjenik gradonačelnika i Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuju se za rješavanje statusa nerazvrstanih cesta u svim naseljima na području Grada Mursko Središće, a što je potrebno kao preduvjet za daljnje provođenje planirane aglomeracije i izgradnje plinovoda,

2) gradonačelnik obaviještava građane i javnost da će javno snimanje emisije HTV-a „Lijepom našom“ biti održano dana 22.10.2014. godine (srijeda) u sportskoj dvorani u Murskom Središću, a točna satnica snimanja biti će objavljena naknadno,

3) gradonačelnik usvaja zaključak da se Zadravec Stjepan i Kolenko Saša iz Murskog Središća odabiru za nove članove pogrebne ekipe za ukop na groblju u Murskom Središću, u cilju popune ekipe,

4) predsjednica VMO Peklenica, Maltarić Ivana, zadužuje se za utvrđivanje stanja natpisnih ploča ulica na području naselja Peklenica, u cilju nabave i postavljanja potrebnih novih tabli,

5) referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje se za objavu ponovljenog Neobvezujućeg javnog poziva za iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga na lokaciji skele „Fusek“ te objavu ponovljenog Neobvezujućeg javnog poziva za iskazivanje interesa za organizaciju vožnje turističkom brodicom na rijeci Muri. Navedeni javni pozivi objavit će se samo na službenoj gradskoj web stranici www.mursko-sredisce.hr te na lokalnom portalu www.muralist.hr

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/­970

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                        GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

 

Mursko Središće, 01.09.2014.