OTVARA SE POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA – 55. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 18.08.2014. godine na 55. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.    Turk Dragutin, Vladimira Nazora 4, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za popravak asfalta i ograda u ulici Vladimira Nazora u Murskom Središću, zbog dizanja istog od strane korijenja drveća zasađenog u nogostupu, te usvaja zaključak da će komunalno redarstvo Grada Mursko Središće isto provjeriti na licu mjesta te donijeti odluku o daljnjim mjerama,

2.    Dječji vrtić „Dječja mašta“, Bana Jelačića 25, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje godišnje izvješće o realiziranom planu i programu za DV „Dječja maštanja“ u Murskom Središću, za pedagošku godinu 2013/2014.,

3.    Gradonačelnik usvaja dokumentaciju za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka davanja koncesije za javne usluge obavljanja djelatnosti prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Mursko Središće. Koncesija se izdaje na rok od 5 godina temeljem Zakona o koncesijama, a dokumentacija za nadmetanje će biti objavljena u elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

  

Klasa: 021-05/14-01/­929

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1  

  GRADONAČELNIK: Dražen Srpak

Mursko Središće, 18.08.2014.